Zwracanie właściwości od dostawcy automatyzacji interfejsu użytkownikaReturn Properties from a UI Automation Provider

Uwaga

Ta dokumentacja jest przeznaczona dla .NET Framework deweloperów, którzy chcą korzystać z zarządzanych Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation klas zdefiniowanych w System.Windows.Automation przestrzeni nazw.This documentation is intended for .NET Framework developers who want to use the managed Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation classes defined in the System.Windows.Automation namespace. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation , zobacz interfejs API usługi Windows Automation: Automatyzacja interfejsu użytkownika.For the latest information about Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation, see Windows Automation API: UI Automation.

Ten temat zawiera przykładowy kod, który pokazuje, w jaki sposób dostawca automatyzacji interfejsu użytkownika może zwracać właściwości elementu do aplikacji klienckich.This topic contains sample code that shows how a UI Automation provider can return properties of an element to client applications.

Dla każdej właściwości, która nie jest jawnie obsługiwana, dostawca musi zwrócić null ( Nothing w Visual Basic).For any property it does not explicitly support, the provider must return null (Nothing in Visual Basic). Zapewnia to, że program Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation próbuje uzyskać właściwość z innego źródła, takiego jak dostawca okna hosta.This ensures that Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation attempts to obtain the property from another source, such as the host window provider.

PrzykładExample

/// <summary>
/// Gets provider property values.
/// </summary>
/// <param name="propId">Property identifier.</param>
/// <returns>The value of the property.</returns>
object IRawElementProviderSimple.GetPropertyValue(int propId)
{
  if (propId == AutomationElementIdentifiers.NameProperty.Id)
  {
    return "Custom list control";
  }
  else if (propId == AutomationElementIdentifiers.ControlTypeProperty.Id)
  {
    return ControlType.List.Id;
  }
  else if (propId == AutomationElementIdentifiers.IsContentElementProperty.Id)
  {
    return true;
  }
  else if (propId == AutomationElementIdentifiers.IsControlElementProperty.Id)
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return null;
  }
}
''' <summary>
''' Gets provider property values.
''' </summary>
''' <param name="propId">Property identifier.</param>
''' <returns>The value of the property.</returns>
Function GetPropertyValue(ByVal propId As Integer) As Object _
  Implements IRawElementProviderSimple.GetPropertyValue

  If propId = AutomationElementIdentifiers.NameProperty.Id Then
    Return "Custom list control"
  ElseIf propId = AutomationElementIdentifiers.ControlTypeProperty.Id Then
    Return ControlType.List.Id
  ElseIf propId = AutomationElementIdentifiers.IsContentElementProperty.Id Then
    Return True
  ElseIf propId = AutomationElementIdentifiers.IsControlElementProperty.Id Then
    Return True
  Else
    Return Nothing
  End If
End Function 'IRawElementProviderSimple.GetPropertyValue

Zobacz takżeSee also