Windows Presentation FoundationWindows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation (WPF) w programie Visual Studio oferuje deweloperom ujednolicony model programowania do tworzenia aplikacji klasycznych biznesowych — w systemie Windows.Windows Presentation Foundation (WPF) in Visual Studio provides developers with a unified programming model for building line-of-business desktop applications on Windows.

Utwórz aplikacje klasyczne z technologii Windows Presentation FoundationCreate Desktop Applications with Windows Presentation Foundation

Projektowanie XAML w programie Visual Studio i Blend for Visual StudioDesigning XAML in Visual Studio and Blend for Visual Studio

Pobierz program Visual StudioGet Visual Studio