Przechowywanie wersji zestawu

Zarządzanie wszystkimi wersjami zestawów używających środowiska uruchomieniowego języka wspólnego odbywa się na poziomie zestawów. Konkretna wersja zestawu oraz wersje zestawów zależnych są rejestrowane w manifeście zestawu. Domyślna zasada dotycząca wersji środowiska dla środowiska uruchomieniowego stanowi, że aplikacje są uruchamiane tylko w wersjach, w których zostały skompilowane i przetestowane, chyba że inaczej stanowią jawnie zasady dotyczące wersji określone w plikach konfiguracji (plik konfiguracji aplikacji, plik zasad wydawcy i plik konfiguracji administratora komputera).

Uwaga

Zarządzanie wersjami dotyczy wyłącznie zestawów o silnych nazwach.

W celu rozpoznania żądania powiązania zestawu środowisko uruchomieniowe wykonuje kilka czynności:

  1. Sprawdza oryginalne odwołanie do zestawu w celu ustalenia wersji zestawu, którą należy powiązać.

  2. Szuka wszystkich właściwych plików konfiguracji, do których trzeba zastosować zasady dotyczące wersji.

  3. Na podstawie oryginalnego odwołania do zestawu ustala poprawny zestaw oraz wszelkie przekierowania określone w plikach konfiguracji, po czym ustala wersję, która ma zostać powiązana z wywołującym zestawem.

  4. Sprawdza globalną pamięć podręczną zestawów, bazę kodu określoną w plikach konfiguracyjnych, a następnie sprawdza katalog i podkatalogi aplikacji, korzystając z reguł sondowania opisanych w temacie jak środowisko uruchomieniowe lokalizuje zestawy.

Na poniższej ilustracji przedstawiono następujące kroki:

Diagram przedstawiający kroki rozwiązywania problemów z żądaniem powiązania zestawu.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu aplikacji, zobacz Konfigurowanie aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad powiązań, zobacz jak środowisko uruchomieniowe lokalizuje zestawy.

Informacje o wersji

Każdy zestaw może przedstawiać informacje o wersji na dwa odrębne sposoby:

  • Numer wersji zestawu, który razem z nazwą zestawu i informacjami o kulturze jest częścią tożsamości zestawu. Numer jest wykorzystywany przez środowisko uruchomieniowe do wymuszania zasad dotyczących wersji oraz odgrywa kluczową rolę w procesie rozpoznawania typów w czasie wykonywania.

  • Dane informacyjne wersji, czyli ciąg tekstowy reprezentujący dodatkowe informacje o wersji dołączane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Numer wersji zestawu

Elementem tożsamości każdego zestawu jest jego numer wersji. W związku z tym dwa zestawy, które różnią się numerem wersji, są przez środowisko uruchomieniowe uznawane za całkowicie różne zestawy. Numer wersji jest fizycznie reprezentowany jako czteroczęściowy ciąg tekstowy o następującym formacie:

<major version>.<minor version>.<build number>.<revision>

Na przykład wersja 1.5.1254.0 określa „1” jako wersję główną, „5” jako wersję pomocniczą, „1254” jako numer kompilacji i „0” jako numer poprawki.

Numer wersji jest przechowywany w manifeście zestawu razem z innymi informacjami tożsamości, takimi jak nazwa zestawu i klucz publiczny, a także informacjami dotyczącymi relacji i tożsamości innych zestawów połączonych z aplikacją.

Podczas kompilowania zestawu narzędzie programistyczne zapisuje informacje o zależnościach każdego zestawu, do którego istnieje odwołanie w manifeście zestawu. Na podstawie numerów wersji oraz innych informacji konfiguracyjnych wprowadzonych przez administratora, aplikację lub wydawcę środowisko uruchomieniowe ładuje odpowiednią wersję przywoływanego zestawu.

Na potrzeby zarządzania wersjami środowisko uruchomieniowe rozróżnia między zestawami zwykłymi i o silnej nazwie. Sprawdzanie wersji dotyczy tylko zestawów o silnej nazwie.

Aby uzyskać informacje na temat określania zasad powiązań wersji, zobacz Konfigurowanie aplikacji. Aby uzyskać informacje o tym, jak środowisko uruchomieniowe używa informacji o wersji do znalezienia określonego zestawu, zobacz jak środowisko uruchomieniowe lokalizuje zestawy.

Informacje o wersji zestawu

Informacje o wersji zestawu to ciąg tekstowy, który dołącza do zestawu dodatkowe informacje o wersji jedynie w celach informacyjnych. Informacje te nie są używane w czasie wykonywania. Tekstowe informacje o wersji nawiązują do materiałów marketingowych, opakowania lub nazwy produktu. Informacjami o wersji mogą być na przykład ciągi „Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego w wersji 1.0” lub „NET Control z dodatkiem SP 2”. W systemie Microsoft Windows w oknie dialogowym właściwości pliku na karcie Wersja informacje te są wyświetlane w polu „Wersja produktu”.

Uwaga

Można podać dowolny tekst, ale jeśli ciąg tekstowy nie będzie w formacie używanym przez numer wersji zestawu albo jeśli będzie w tym formacie, ale będzie zawierać symbole wieloznaczne, podczas kompilacji pojawi się komunikat ostrzegawczy. Ostrzeżenie to jest nieszkodliwe.

Informacje o wersji są reprezentowane za pomocą niestandardowego atrybutu System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute. Aby uzyskać więcej informacji na temat atrybutu wersji informacyjnej, zobacz Ustawianie atrybutów zestawu.

Zobacz także