Typowe zadania We/WyCommon I/O Tasks

Przestrzeń nazw System.IO zawiera kilka klas, które umożliwiają wykonywanie różnych akcji, takich jak odczytywanie i zapisywanie, w przypadku plików, katalogów i strumieni.The System.IO namespace provides several classes that allow for various actions, such as reading and writing, to be performed on files, directories, and streams. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz we/wy plików i strumienia.For more information, see File and Stream I/O.

Typowe zadania związane z plikamiCommon File Tasks

Aby to zrobić...To do this... Zobacz przykład w tym temacie...See the example in this topic...
Tworzenie pliku tekstowegoCreate a text file Metoda File.CreateTextFile.CreateText method

Metoda FileInfo.CreateTextFileInfo.CreateText method

Metoda File.CreateFile.Create method

Metoda FileInfo.CreateFileInfo.Create method
Zapis w pliku tekstowymWrite to a text file Instrukcje: zapisywanie tekstu w plikuHow to: Write Text to a File

Instrukcje: wpisywanie tekstu do pliku tekstowego (C++/CLI)How to: Write a Text File (C++/CLI)
Odczyt z pliku tekstowegoRead from a text file Instrukcje: odczytywanie tekstu z plikuHow to: Read Text from a File
Dołączanie tekstu do plikuAppend text to a file Instrukcje: otwieranie pliku dziennika i dołączanie do niegoHow to: Open and Append to a Log File

Metoda File.AppendTextFile.AppendText method

Metoda FileInfo.AppendTextFileInfo.AppendText method
Zmienianie nazwy lub przenoszenie plikuRename or move a file Metoda File.MoveFile.Move method

Metoda FileInfo.MoveToFileInfo.MoveTo method
Usuwanie plikuDelete a file Metoda File.DeleteFile.Delete method

Metoda FileInfo.DeleteFileInfo.Delete method
Kopiowanie plikuCopy a file Metoda File.CopyFile.Copy method

Metoda FileInfo.CopyToFileInfo.CopyTo method
Pobieranie rozmiaru plikuGet the size of a file FileInfo.Length WłaściwośćFileInfo.Length property
Pobieranie atrybutów plikuGet the attributes of a file Metoda File.GetAttributesFile.GetAttributes method
Ustawianie atrybutów plikuSet the attributes of a file Metoda File.SetAttributesFile.SetAttributes method
Ustalanie, czy plik istniejeDetermine whether a file exists Metoda File.ExistsFile.Exists method
Odczyt z pliku binarnegoRead from a binary file Instrukcje: odczyt i zapis we właśnie utworzonym pliku danychHow to: Read and Write to a Newly Created Data File
Zapis w pliku binarnymWrite to a binary file Instrukcje: odczyt i zapis we właśnie utworzonym pliku danychHow to: Read and Write to a Newly Created Data File
Pobieranie rozszerzenia nazwy plikuRetrieve a file name extension Metoda Path.GetExtensionPath.GetExtension method
Pobieranie w pełni kwalifikowanej ścieżki plikuRetrieve the fully qualified path of a file Metoda Path.GetFullPathPath.GetFullPath method
Pobieranie nazwy pliku oraz jego rozszerzenia ze ścieżkiRetrieve the file name and extension from a path Metoda Path.GetFileNamePath.GetFileName method
Zmienianie rozszerzenia plikuChange the extension of a file Metoda Path.ChangeExtensionPath.ChangeExtension method

Typowe zadania związane z katalogamiCommon Directory Tasks

Aby to zrobić...To do this... Zobacz przykład w tym temacie...See the example in this topic...
Dostęp do pliku w folderze specjalnym, takim jak Moje dokumentyAccess a file in a special folder such as My Documents Instrukcje: zapisywanie tekstu w plikuHow to: Write Text to a File
Tworzenie kataloguCreate a directory Metoda Directory.CreateDirectoryDirectory.CreateDirectory method

FileInfo.Directory WłaściwośćFileInfo.Directory property
Tworzenie podkataloguCreate a subdirectory Metoda DirectoryInfo.CreateSubdirectoryDirectoryInfo.CreateSubdirectory method
Zmienianie nazwy lub przenoszenie kataloguRename or move a directory Metoda Directory.MoveDirectory.Move method

Metoda DirectoryInfo.MoveToDirectoryInfo.MoveTo method
Kopiowanie kataloguCopy a directory Instrukcje: kopiowanie katalogówHow to: Copy Directories
Usuwanie kataloguDelete a directory Metoda Directory.DeleteDirectory.Delete method

Metoda DirectoryInfo.DeleteDirectoryInfo.Delete method
Wyświetlanie plików i podkatalogów w kataloguSee the files and subdirectories in a directory Instrukcje: wyliczanie katalogów i plikówHow to: Enumerate Directories and Files
Znajdowanie rozmiaru kataloguFind the size of a directory Klasa System.IO.DirectorySystem.IO.Directory class
Ustalanie, czy katalog istniejeDetermine whether a directory exists Metoda Directory.ExistsDirectory.Exists method

Zobacz takżeSee also