Instrukcje: odczytywanie tekstu z plikuHow to: Read text from a file

W poniższych przykładach pokazano, jak odczytać tekst synchronicznie i asynchronicznie z pliku tekstowego przy użyciu platformy .NET dla aplikacji komputerowych.The following examples show how to read text synchronously and asynchronously from a text file using .NET for desktop apps. W obu przykładach podczas tworzenia wystąpienia StreamReader klasy należy podać względną lub bezwzględną ścieżkę do pliku.In both examples, when you create the instance of the StreamReader class, you provide the relative or absolute path to the file.

Uwaga

Te przykłady kodu nie dotyczą aplikacji uniwersalnych systemu Windows (platformy UWP), ponieważ środowisko wykonawcze systemu Windows udostępnia różne typy strumieni do odczytu i zapisu w plikach.These code examples do not apply to Universal Windows (UWP) apps, because the Windows Runtime provides different stream types for reading and writing to files. Przykład pokazujący, jak odczytać tekst z pliku w aplikacji platformy UWP, zobacz Szybki Start: odczytywanie i zapisywanie plików.For an example that shows how to read text from a file in a UWP app, see Quickstart: Reading and writing files. Przykłady pokazujące sposób konwersji między strumieniami .NET Framework i strumieniami środowisko wykonawcze systemu Windows można znaleźć w temacie How to: converting in .NET Framework Streams and środowisko wykonawcze systemu WindowsStreams.For examples that show how to convert between .NET Framework streams and Windows Runtime streams, see How to: Convert between .NET Framework streams and Windows Runtime streams.

Przykład: Synchroniczne odczyty w aplikacji konsolowejExample: Synchronous read in a console app

W poniższym przykładzie pokazano synchroniczną operację odczytu w aplikacji konsolowej.The following example shows a synchronous read operation within a console app. Ten przykład otwiera plik tekstowy przy użyciu czytnika strumienia, kopiuje zawartość do ciągu i wyprowadza ciąg do konsoli.This example opens the text file using a stream reader, copies the contents to a string, and outputs the string to the console.

Ważne

W przykładzie założono, że plik o nazwie TestFile.txt już istnieje w tym samym folderze, w którym znajduje się aplikacja.The example assumes that a file named TestFile.txt already exists in the same folder as the app.

using System;
using System.IO;

class Program
{
  public static void Main()
  {
    try
    {
      // Open the text file using a stream reader.
      using (var sr = new StreamReader("TestFile.txt"))
      {
        // Read the stream as a string, and write the string to the console.
        Console.WriteLine(sr.ReadToEnd());
      }
    }
    catch (IOException e)
    {
      Console.WriteLine("The file could not be read:");
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
  }
}
Imports System.IO

Module Program
  Public Sub Main()
    Try
      ' Open the file using a stream reader.
      Using sr As New StreamReader("TestFile.txt")
        ' Read the stream as a string and write the string to the console.
        Console.WriteLine(sr.ReadToEnd())
      End Using
    Catch e As IOException
      Console.WriteLine("The file could not be read:")
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub
End Module

Przykład: asynchroniczny odczyt w aplikacji WPFExample: Asynchronous read in a WPF app

W poniższym przykładzie pokazano asynchroniczne operacje odczytu w aplikacji Windows Presentation Foundation (WPF).The following example shows an asynchronous read operation in a Windows Presentation Foundation (WPF) app.

Ważne

W przykładzie założono, że plik o nazwie TestFile.txt już istnieje w tym samym folderze, w którym znajduje się aplikacja.The example assumes that a file named TestFile.txt already exists in the same folder as the app.

using System;
using System.IO;
using System.Windows;

namespace TextFiles
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      try
      {
        using (var sr = new StreamReader("TestFile.txt"))
        {
          ResultBlock.Text = await sr.ReadToEndAsync();
        }
      }
      catch (FileNotFoundException ex)
      {
        ResultBlock.Text = ex.Message;
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Windows

''' <summary>
''' Interaction logic for MainWindow.xaml
''' </summary>

Partial Public Class MainWindow
  Inherits Window
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub

  Private Async Sub MainWindow_Loaded(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Try
      Using sr As New StreamReader("TestFile.txt")
        ResultBlock.Text = Await sr.ReadToEndAsync()
      End Using
    Catch ex As FileNotFoundException
      ResultBlock.Text = ex.Message
    End Try
  End Sub
End Class

Zobacz takżeSee also