Porady: stosowanie nazwanych potoków do sieciowej komunikacji międzyprocesowejHow to: Use Named Pipes for Network Interprocess Communication

Nazwane potoki zapewniają komunikację międzyprocesorową pomiędzy serwerem potoku i jednym lub kilkoma klientami potoku.Named pipes provide interprocess communication between a pipe server and one or more pipe clients. Oferują one więcej funkcji niż potoki anonimowe, które zapewniają komunikację międzyprocesorową na komputerze lokalnym.They offer more functionality than anonymous pipes, which provide interprocess communication on a local computer. Nazwane potoki obsługują komunikację pełnodupleksową przez sieć i wiele instancji serwera, komunikację opartą na komunikatach i personifikację klienta, co pozwala łączyć procesy z ich własnymi zestawami uprawnień na serwerach zdalnych.Named pipes support full duplex communication over a network and multiple server instances, message-based communication, and client impersonation, which enables connecting processes to use their own set of permissions on remote servers.

Aby zaimplementować nazwane potoki, należy użyć klas NamedPipeServerStream i NamedPipeClientStream.To implement name pipes, use the NamedPipeServerStream and NamedPipeClientStream classes.

PrzykładExample

W poniższym przykładzie pokazano jak utworzyć nazwany potok używając klasy NamedPipeServerStream.The following example demonstrates how to create a named pipe by using the NamedPipeServerStream class. W tym przykładzie proces serwera tworzy cztery wątki.In this example, the server process creates four threads. Każdy wątek może zaakceptować połączenie klienta.Each thread can accept a client connection. Następnie połączony proces klienta dostarcza do serwera nazwę pliku.The connected client process then supplies the server with a file name. Jeśli klient ma wystarczające uprawnienia, proces serwera otwiera plik i wysyła jego zawartość z powrotem do klienta.If the client has sufficient permissions, the server process opens the file and sends its contents back to the client.

#using <System.Core.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::IO::Pipes;
using namespace System::Text;
using namespace System::Threading;

// Defines the data protocol for reading and writing strings on our stream
public ref class StreamString
{
private:
  Stream^ ioStream;
  UnicodeEncoding^ streamEncoding;

public:
  StreamString(Stream^ ioStream)
  {
    this->ioStream = ioStream;
    streamEncoding = gcnew UnicodeEncoding();
  }

  String^ ReadString()
  {
    int len;

    len = ioStream->ReadByte() * 256;
    len += ioStream->ReadByte();
    array<Byte>^ inBuffer = gcnew array<Byte>(len);
    ioStream->Read(inBuffer, 0, len);

    return streamEncoding->GetString(inBuffer);
  }

  int WriteString(String^ outString)
  {
    array<Byte>^ outBuffer = streamEncoding->GetBytes(outString);
    int len = outBuffer->Length;
    if (len > UInt16::MaxValue)
    {
      len = (int)UInt16::MaxValue;
    }
    ioStream->WriteByte((Byte)(len / 256));
    ioStream->WriteByte((Byte)(len & 255));
    ioStream->Write(outBuffer, 0, len);
    ioStream->Flush();

    return outBuffer->Length + 2;
  }
};

// Contains the method executed in the context of the impersonated user
public ref class ReadFileToStream
{
private:
  String^ fn;
  StreamString ^ss;

public:
  ReadFileToStream(StreamString^ str, String^ filename)
  {
    fn = filename;
    ss = str;
  }

  void Start()
  {
    String^ contents = File::ReadAllText(fn);
    ss->WriteString(contents);
  }
};

public ref class PipeServer
{
private:
  static int numThreads = 4;

public:
  static void Main()
  {
    int i;
    array<Thread^>^ servers = gcnew array<Thread^>(numThreads);

    Console::WriteLine("\n*** Named pipe server stream with impersonation example ***\n");
    Console::WriteLine("Waiting for client connect...\n");
    for (i = 0; i < numThreads; i++)
    {
      servers[i] = gcnew Thread(gcnew ThreadStart(&ServerThread));
      servers[i]->Start();
    }
    Thread::Sleep(250);
    while (i > 0)
    {
      for (int j = 0; j < numThreads; j++)
      {
        if (servers[j] != nullptr)
        {
          if (servers[j]->Join(250))
          {
            Console::WriteLine("Server thread[{0}] finished.", servers[j]->ManagedThreadId);
            servers[j] = nullptr;
            i--;  // decrement the thread watch count
          }
        }
      }
    }
    Console::WriteLine("\nServer threads exhausted, exiting.");
  }

private:
  static void ServerThread()
  {
    NamedPipeServerStream^ pipeServer =
      gcnew NamedPipeServerStream("testpipe", PipeDirection::InOut, numThreads);

    int threadId = Thread::CurrentThread->ManagedThreadId;

    // Wait for a client to connect
    pipeServer->WaitForConnection();

    Console::WriteLine("Client connected on thread[{0}].", threadId);
    try
    {
      // Read the request from the client. Once the client has
      // written to the pipe its security token will be available.

      StreamString^ ss = gcnew StreamString(pipeServer);

      // Verify our identity to the connected client using a
      // string that the client anticipates.

      ss->WriteString("I am the one true server!");
      String^ filename = ss->ReadString();

      // Read in the contents of the file while impersonating the client.
      ReadFileToStream^ fileReader = gcnew ReadFileToStream(ss, filename);

      // Display the name of the user we are impersonating.
      Console::WriteLine("Reading file: {0} on thread[{1}] as user: {2}.",
        filename, threadId, pipeServer->GetImpersonationUserName());
      pipeServer->RunAsClient(gcnew PipeStreamImpersonationWorker(fileReader, &ReadFileToStream::Start));
    }
    // Catch the IOException that is raised if the pipe is broken
    // or disconnected.
    catch (IOException^ e)
    {
      Console::WriteLine("ERROR: {0}", e->Message);
    }
    pipeServer->Close();
  }
};

int main()
{
  PipeServer::Main();
}
using System;
using System.IO;
using System.IO.Pipes;
using System.Text;
using System.Threading;

public class PipeServer
{
  private static int numThreads = 4;

  public static void Main()
  {
    int i;
    Thread[] servers = new Thread[numThreads];

    Console.WriteLine("\n*** Named pipe server stream with impersonation example ***\n");
    Console.WriteLine("Waiting for client connect...\n");
    for (i = 0; i < numThreads; i++)
    {
      servers[i] = new Thread(ServerThread);
      servers[i].Start();
    }
    Thread.Sleep(250);
    while (i > 0)
    {
      for (int j = 0; j < numThreads; j++)
      {
        if (servers[j] != null)
        {
          if (servers[j].Join(250))
          {
            Console.WriteLine("Server thread[{0}] finished.", servers[j].ManagedThreadId);
            servers[j] = null;
            i--;  // decrement the thread watch count
          }
        }
      }
    }
    Console.WriteLine("\nServer threads exhausted, exiting.");
  }

  private static void ServerThread(object data)
  {
    NamedPipeServerStream pipeServer =
      new NamedPipeServerStream("testpipe", PipeDirection.InOut, numThreads);

    int threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;

    // Wait for a client to connect
    pipeServer.WaitForConnection();

    Console.WriteLine("Client connected on thread[{0}].", threadId);
    try
    {
      // Read the request from the client. Once the client has
      // written to the pipe its security token will be available.

      StreamString ss = new StreamString(pipeServer);

      // Verify our identity to the connected client using a
      // string that the client anticipates.

      ss.WriteString("I am the one true server!");
      string filename = ss.ReadString();

      // Read in the contents of the file while impersonating the client.
      ReadFileToStream fileReader = new ReadFileToStream(ss, filename);

      // Display the name of the user we are impersonating.
      Console.WriteLine("Reading file: {0} on thread[{1}] as user: {2}.",
        filename, threadId, pipeServer.GetImpersonationUserName());
      pipeServer.RunAsClient(fileReader.Start);
    }
    // Catch the IOException that is raised if the pipe is broken
    // or disconnected.
    catch (IOException e)
    {
      Console.WriteLine("ERROR: {0}", e.Message);
    }
    pipeServer.Close();
  }
}

// Defines the data protocol for reading and writing strings on our stream
public class StreamString
{
  private Stream ioStream;
  private UnicodeEncoding streamEncoding;

  public StreamString(Stream ioStream)
  {
    this.ioStream = ioStream;
    streamEncoding = new UnicodeEncoding();
  }

  public string ReadString()
  {
    int len = 0;

    len = ioStream.ReadByte() * 256;
    len += ioStream.ReadByte();
    byte[] inBuffer = new byte[len];
    ioStream.Read(inBuffer, 0, len);

    return streamEncoding.GetString(inBuffer);
  }

  public int WriteString(string outString)
  {
    byte[] outBuffer = streamEncoding.GetBytes(outString);
    int len = outBuffer.Length;
    if (len > UInt16.MaxValue)
    {
      len = (int)UInt16.MaxValue;
    }
    ioStream.WriteByte((byte)(len / 256));
    ioStream.WriteByte((byte)(len & 255));
    ioStream.Write(outBuffer, 0, len);
    ioStream.Flush();

    return outBuffer.Length + 2;
  }
}

// Contains the method executed in the context of the impersonated user
public class ReadFileToStream
{
  private string fn;
  private StreamString ss;

  public ReadFileToStream(StreamString str, string filename)
  {
    fn = filename;
    ss = str;
  }

  public void Start()
  {
    string contents = File.ReadAllText(fn);
    ss.WriteString(contents);
  }
}
Imports System.IO
Imports System.IO.Pipes
Imports System.Text
Imports System.Threading

Public Class PipeServer
  Private Shared numThreads As Integer = 4

  Public Shared Sub Main()
    Dim i As Integer
    Dim servers(numThreads) As Thread

    Console.WriteLine(vbNewLine + "*** Named pipe server stream with impersonation example ***" + vbNewLine)
    Console.WriteLine("Waiting for client connect..." + vbNewLine)
    For i = 0 To numThreads - 1
      servers(i) = New Thread(AddressOf ServerThread)
      servers(i).Start()
    Next i
    Thread.Sleep(250)
    While i > 0
      For j As Integer = 0 To numThreads - 1
        If Not(servers(j) Is Nothing) Then
          if servers(j).Join(250)
            Console.WriteLine("Server thread[{0}] finished.", servers(j).ManagedThreadId)
            servers(j) = Nothing
            i -= 1  ' decrement the thread watch count
          End If
        End If
      Next j
    End While
    Console.WriteLine(vbNewLine + "Server threads exhausted, exiting.")
  End Sub

  Private Shared Sub ServerThread(data As Object)
    Dim pipeServer As New _
      NamedPipeServerStream("testpipe", PipeDirection.InOut, numThreads)

    Dim threadId As Integer = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId

    ' Wait for a client to connect
    pipeServer.WaitForConnection()

    Console.WriteLine("Client connected on thread[{0}].", threadId)
    Try
      ' Read the request from the client. Once the client has
      ' written to the pipe its security token will be available.

      Dim ss As new StreamString(pipeServer)

      ' Verify our identity to the connected client using a
      ' string that the client anticipates.

      ss.WriteString("I am the one true server!")
      Dim filename As String = ss.ReadString()

      ' Read in the contents of the file while impersonating the client.
      Dim fileReader As New ReadFileToStream(ss, filename)

      ' Display the name of the user we are impersonating.
      Console.WriteLine("Reading file: {0} on thread[{1}] as user: {2}.",
        filename, threadId, pipeServer.GetImpersonationUserName())
      pipeServer.RunAsClient(AddressOf fileReader.Start)
    ' Catch the IOException that is raised if the pipe is broken
    ' or disconnected.
    Catch e As IOException
      Console.WriteLine("ERROR: {0}", e.Message)
    End Try
    pipeServer.Close()
  End Sub
End Class

' Defines the data protocol for reading and writing strings on our stream
Public Class StreamString
  Private ioStream As Stream
  Private streamEncoding As UnicodeEncoding

  Public Sub New(ioStream As Stream)
    Me.ioStream = ioStream
    streamEncoding = New UnicodeEncoding(False, False)
  End Sub

  Public Function ReadString() As String
    Dim len As Integer = 0
    len = CType(ioStream.ReadByte(), Integer) * 256
    len += CType(ioStream.ReadByte(), Integer)
    Dim inBuffer As Array = Array.CreateInstance(GetType(Byte), len)
    ioStream.Read(inBuffer, 0, len)

    Return streamEncoding.GetString(inBuffer)
  End Function

  Public Function WriteString(outString As String) As Integer
    Dim outBuffer() As Byte = streamEncoding.GetBytes(outString)
    Dim len As Integer = outBuffer.Length
    If len > UInt16.MaxValue Then
      len = CType(UInt16.MaxValue, Integer)
    End If
    ioStream.WriteByte(CType(len \ 256, Byte))
    ioStream.WriteByte(CType(len And 255, Byte))
    ioStream.Write(outBuffer, 0, outBuffer.Length)
    ioStream.Flush()

    Return outBuffer.Length + 2
  End Function
End Class

' Contains the method executed in the context of the impersonated user
Public Class ReadFileToStream
  Private fn As String
  Private ss As StreamString

  Public Sub New(str As StreamString, filename As String)
    fn = filename
    ss = str
  End Sub

  Public Sub Start()
    Dim contents As String = File.ReadAllText(fn)
    ss.WriteString(contents)
  End Sub
End Class

PrzykładExample

W poniższym przykładzie pokazano proces klienta, który korzysta z klasy NamedPipeClientStream.The following example shows the client process, which uses the NamedPipeClientStream class. Klient łączy się z procesem serwera i wysyła nazwę pliku do serwera.The client connects to the server process and sends a file name to the server. W przykładzie użyto personifikacji, więc tożsamość, która uruchamia aplikację klienta, musi mieć uprawnienia dostępu do tego pliku.The example uses impersonation, so the identity that is running the client application must have permission to access the file. Serwer wysyła następnie zawartość pliku z powrotem do klienta.The server then sends the contents of the file back to the client. Zawartość pliku jest następnie wyświetlana w konsoli.The file contents are then displayed to the console.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.IO.Pipes;
using System.Security.Principal;
using System.Text;
using System.Threading;

public class PipeClient
{
  private static int numClients = 4;

  public static void Main(string[] args)
  {
    if (args.Length > 0)
    {
      if (args[0] == "spawnclient")
      {
        var pipeClient =
          new NamedPipeClientStream(".", "testpipe",
            PipeDirection.InOut, PipeOptions.None,
            TokenImpersonationLevel.Impersonation);

        Console.WriteLine("Connecting to server...\n");
        pipeClient.Connect();

        var ss = new StreamString(pipeClient);
        // Validate the server's signature string.
        if (ss.ReadString() == "I am the one true server!")
        {
          // The client security token is sent with the first write.
          // Send the name of the file whose contents are returned
          // by the server.
          ss.WriteString("c:\\textfile.txt");

          // Print the file to the screen.
          Console.Write(ss.ReadString());
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Server could not be verified.");
        }
        pipeClient.Close();
        // Give the client process some time to display results before exiting.
        Thread.Sleep(4000);
      }
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("\n*** Named pipe client stream with impersonation example ***\n");
      StartClients();
    }
  }

  // Helper function to create pipe client processes
  private static void StartClients()
  {
    string currentProcessName = Environment.CommandLine;
    currentProcessName = Path.ChangeExtension(currentProcessName, ".exe");
    Process[] plist = new Process[numClients];

    Console.WriteLine("Spawning client processes...\n");

    if (currentProcessName.Contains(Environment.CurrentDirectory))
    {
      currentProcessName = currentProcessName.Replace(Environment.CurrentDirectory, String.Empty);
    }

    // Remove extra characters when launched from Visual Studio
    currentProcessName = currentProcessName.Replace("\\", String.Empty);
    currentProcessName = currentProcessName.Replace("\"", String.Empty);

    int i;
    for (i = 0; i < numClients; i++)
    {
      // Start 'this' program but spawn a named pipe client.
      plist[i] = Process.Start(currentProcessName, "spawnclient");
    }
    while (i > 0)
    {
      for (int j = 0; j < numClients; j++)
      {
        if (plist[j] != null)
        {
          if (plist[j].HasExited)
          {
            Console.WriteLine($"Client process[{plist[j].Id}] has exited.");
            plist[j] = null;
            i--;  // decrement the process watch count
          }
          else
          {
            Thread.Sleep(250);
          }
        }
      }
    }
    Console.WriteLine("\nClient processes finished, exiting.");
  }
}

// Defines the data protocol for reading and writing strings on our stream.
public class StreamString
{
  private Stream ioStream;
  private UnicodeEncoding streamEncoding;

  public StreamString(Stream ioStream)
  {
    this.ioStream = ioStream;
    streamEncoding = new UnicodeEncoding();
  }

  public string ReadString()
  {
    int len;
    len = ioStream.ReadByte() * 256;
    len += ioStream.ReadByte();
    var inBuffer = new byte[len];
    ioStream.Read(inBuffer, 0, len);

    return streamEncoding.GetString(inBuffer);
  }

  public int WriteString(string outString)
  {
    byte[] outBuffer = streamEncoding.GetBytes(outString);
    int len = outBuffer.Length;
    if (len > UInt16.MaxValue)
    {
      len = (int)UInt16.MaxValue;
    }
    ioStream.WriteByte((byte)(len / 256));
    ioStream.WriteByte((byte)(len & 255));
    ioStream.Write(outBuffer, 0, len);
    ioStream.Flush();

    return outBuffer.Length + 2;
  }
}
Imports System.Diagnostics
Imports System.IO
Imports System.IO.Pipes
Imports System.Security.Principal
Imports System.Text
Imports System.Threading

Public Class PipeClient
  Private Shared numClients As Integer = 4

  Public Shared Sub Main(args() As String)
    If args.Length > 0 Then
      If args(0) = "spawnclient" Then
        Dim pipeClient As New NamedPipeClientStream( _
          ".", "testpipe", _
          PipeDirection.InOut, PipeOptions.None, _
          TokenImpersonationLevel.Impersonation)

        Console.WriteLine("Connecting to server..." + vbNewLine)
        pipeClient.Connect()

        Dim ss As New StreamString(pipeClient)
        ' Validate the server's signature string.
        If ss.ReadString() = "I am the one true server!" Then
          ' The client security token is sent with the first write.
          ' Send the name of the file whose contents are returned
          ' by the server.
          ss.WriteString("c:\textfile.txt")

          ' Print the file to the screen.
          Console.Write(ss.ReadString())
        Else
          Console.WriteLine("Server could not be verified.")
        End If
        pipeClient.Close()
        ' Give the client process some time to display results before exiting.
        Thread.Sleep(4000)
      End If
    Else
      Console.WriteLine(vbNewLine + "*** Named pipe client stream with impersonation example ***" + vbNewLine)
      StartClients()
    End If
  End Sub

  ' Helper function to create pipe client processes
  Private Shared Sub StartClients()
    Dim currentProcessName As String = Environment.CommandLine
    Dim plist(numClients - 1) As Process

    Console.WriteLine("Spawning client processes..." + vbNewLine)

    If currentProcessName.Contains(Environment.CurrentDirectory) Then
      currentProcessName = currentProcessName.Replace(Environment.CurrentDirectory, String.Empty)
    End If

    ' Remove extra characters when launched from Visual Studio.
    currentProcessName = currentProcessName.Replace("\", String.Empty)
    currentProcessName = currentProcessName.Replace("""", String.Empty)

    ' Change extension for .NET Core "dotnet run" returns the DLL, not the host exe.
    currentProcessName = Path.ChangeExtension(currentProcessName, ".exe")

    Dim i As Integer
    For i = 0 To numClients - 1
      ' Start 'this' program but spawn a named pipe client.
      plist(i) = Process.Start(currentProcessName, "spawnclient")
    Next
    While i > 0
      For j As Integer = 0 To numClients - 1
        If plist(j) IsNot Nothing Then
          If plist(j).HasExited Then
            Console.WriteLine($"Client process[{plist(j).Id}] has exited.")
            plist(j) = Nothing
            i -= 1  ' decrement the process watch count
          Else
            Thread.Sleep(250)
          End If
        End If
      Next
    End While
    Console.WriteLine(vbNewLine + "Client processes finished, exiting.")
  End Sub
End Class

' Defines the data protocol for reading and writing strings on our stream
Public Class StreamString
  Private ioStream As Stream
  Private streamEncoding As UnicodeEncoding

  Public Sub New(ioStream As Stream)
    Me.ioStream = ioStream
    streamEncoding = New UnicodeEncoding(False, False)
  End Sub

  Public Function ReadString() As String
    Dim len As Integer = 0
    len = CType(ioStream.ReadByte(), Integer) * 256
    len += CType(ioStream.ReadByte(), Integer)
    Dim inBuffer As Array = Array.CreateInstance(GetType(Byte), len)
    ioStream.Read(inBuffer, 0, len)

    Return streamEncoding.GetString(inBuffer)
  End Function

  Public Function WriteString(outString As String) As Integer
    Dim outBuffer As Byte() = streamEncoding.GetBytes(outString)
    Dim len As Integer = outBuffer.Length
    If len > UInt16.MaxValue Then
      len = CType(UInt16.MaxValue, Integer)
    End If
    ioStream.WriteByte(CType(len \ 256, Byte))
    ioStream.WriteByte(CType(len And 255, Byte))
    ioStream.Write(outBuffer, 0, outBuffer.Length)
    ioStream.Flush()

    Return outBuffer.Length + 2
  End Function
End Class

Skuteczne programowanieRobust Programming

Procesy klienta i serwera w tym przykładzie są przeznaczone do uruchomienia na tym samym komputerze, więc nazwa serwera dostarczona do obiektu NamedPipeClientStream to ".".The client and server processes in this example are intended to run on the same computer, so the server name provided to the NamedPipeClientStream object is ".". Jeśli procesy klienta i serwera znajdują się na oddzielnych komputerach, "." zostanie zamienione na nazwę sieciową komputera, który uruchamia proces serwera.If the client and server processes were on separate computers, "." would be replaced with the network name of the computer that runs the server process.

Zobacz takżeSee also