Jak znaleźć element o określonym atrybucie (LINQ to XML)

Ten artykuł zawiera przykłady znajdowania elementu, którego atrybut ma określoną wartość.

Przykład: znajdowanie elementu, którego atrybut ma określoną wartość

W poniższym przykładzie pokazano, jak znaleźć Address element z Type atrybutem o wartości "Rozliczenia". W przykładzie użyto przykładowego pliku XML dokumentu XML: typowe zamówienie zakupu.

XElement root = XElement.Load("PurchaseOrder.xml");
IEnumerable<XElement> address =
  from el in root.Elements("Address")
  where (string)el.Attribute("Type") == "Billing"
  select el;
foreach (XElement el in address)
  Console.WriteLine(el);
Dim root As XElement = XElement.Load("PurchaseOrder.xml")
Dim address As IEnumerable(Of XElement) = _
  From el In root.<Address> _
  Where el.@Type = "Billing" _
  Select el
For Each el As XElement In address
  Console.WriteLine(el)
Next

Ten przykład generuje następujące wyniki:

<Address Type="Billing">
 <Name>Tai Yee</Name>
 <Street>8 Oak Avenue</Street>
 <City>Old Town</City>
 <State>PA</State>
 <Zip>95819</Zip>
 <Country>USA</Country>
</Address>

Przykład: znajdowanie elementu w formacie XML, który znajduje się w przestrzeni nazw

W poniższym przykładzie przedstawiono to samo zapytanie, ale w przypadku kodu XML, który znajduje się w przestrzeni nazw. Używa on przykładowego pliku XML dokumentu XML: typowe zamówienie zakupu w przestrzeni nazw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przestrzeni nazw, zobacz Omówienie przestrzeni nazw.

XElement root = XElement.Load("PurchaseOrderInNamespace.xml");
XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com";
IEnumerable<XElement> address =
  from el in root.Elements(aw + "Address")
  where (string)el.Attribute(aw + "Type") == "Billing"
  select el;
foreach (XElement el in address)
  Console.WriteLine(el);
Imports <xmlns:aw='http://www.adventure-works.com'>

Module Module1
  Sub Main()
    Dim root As XElement = XElement.Load("PurchaseOrderInNamespace.xml")
    Dim address As IEnumerable(Of XElement) = _
      From el In root.<aw:Address> _
      Where el.@aw:Type = "Billing" _
      Select el
    For Each el As XElement In address
      Console.WriteLine(el)
    Next
  End Sub
End Module

W tym przykładzie są generowane następujące dane wyjściowe:

<aw:Address aw:Type="Billing" xmlns:aw="http://www.adventure-works.com">
 <aw:Name>Tai Yee</aw:Name>
 <aw:Street>8 Oak Avenue</aw:Street>
 <aw:City>Old Town</aw:City>
 <aw:State>PA</aw:State>
 <aw:Zip>95819</aw:Zip>
 <aw:Country>USA</aw:Country>
</aw:Address>

Zobacz też