Tworzenie aplikacji za pomocą Visual BasicDeveloping Applications with Visual Basic

W tej sekcji omówiono zagadnienia dotyczące języka Visual Basic.This section covers conceptual documentation for the Visual Basic language.

W tej sekcjiIn This Section

Programowanie w Visual BasicProgramming in Visual Basic
Obejmuje wiele tematów programistycznych.Covers a variety of programming subjects.

Rozwój za pomocą MyDevelopment with My
Omawia nową funkcję o nazwie My , która zapewnia dostęp do informacji i domyślnych wystąpień obiektów, które są powiązane z aplikacją i jej środowiskiem wykonawczym.Discusses a new feature called My, which provides access to information and default object instances that are related to an application and its run-time environment.

Uzyskiwanie dostępu do danych w aplikacjach Visual BasicAccessing Data in Visual Basic Applications
Zawiera pomoc dotyczącą uzyskiwania dostępu do danych w Visual Basic.Contains Help on accessing data in Visual Basic.

Tworzenie składników i korzystanie z nich w Visual BasicCreating and Using Components in Visual Basic
Definiuje składnik terminu i omawia sposób i czas tworzenia składników.Defines the term component and discusses how and when to create components.

Podstawowe informacje o aplikacji Windows FormsWindows Forms Application Basics
Zawiera informacje dotyczące tworzenia aplikacji Windows Forms przy użyciu programu Visual Studio.Provides information about creating Windows Forms applications by using Visual Studio.

Dostosowywanie projektów i rozszerzanie moichCustomizing Projects and Extending My
Opisuje sposób dostosowywania szablonów projektu w celu zapewnienia dodatkowych My obiektów.Describes how you can customize project templates to provide additional My objects.

Przewodnik programowania w Visual BasicVisual Basic Programming Guide
Instruktaż przedstawia podstawowe elementy programowania za pomocą Visual Basic.Walks through the essential elements of programming with Visual Basic.

Dokumentacja języka Visual BasicVisual Basic Language Reference
Zawiera dokumentację referencyjną dla języka Visual Basic.Contains reference documentation for the Visual Basic language.