Ciągi w Visual BasicStrings in Visual Basic

W tej sekcji opisano podstawowe pojęcia związane z używaniem ciągów w Visual Basic.This section describes the basic concepts behind using strings in Visual Basic.

W tej sekcjiIn This Section

Wprowadzenie do ciągów w Visual BasicIntroduction to Strings in Visual Basic
Zawiera listę tematów opisujących podstawowe pojęcia związane z używaniem ciągów w Visual Basic.Lists topics that describe the basic concepts behind using strings in Visual Basic.

Porady: tworzenie ciągów za pomocą StringBuilder w Visual BasicHow to: Create Strings Using a StringBuilder in Visual Basic
Pokazuje, jak efektywnie utworzyć długi ciąg z wielu mniejszych ciągów.Demonstrates how to efficiently create a long string from many smaller strings.

Porady: wyszukiwanie wewnątrz ciąguHow to: Search Within a String
Pokazuje, jak określić indeks pierwszego wystąpienia podciągu.Demonstrates how to determine the index of the first occurrence of a substring.

Konwertowanie pomiędzy ciągami a innymi typami danych w Visual BasicConverting Between Strings and Other Data Types in Visual Basic
Wyświetla listę tematów, które opisują sposób konwersji ciągów na inne typy danych.Lists topics that describe how to convert strings into other data types.

Sprawdzanie poprawności ciągów w Visual BasicValidating Strings in Visual Basic
Wyświetla listę tematów, które omawiają sposób sprawdzania poprawności ciągów.Lists topics that discuss how to validate strings.

Wskazówki: szyfrowanie i odszyfrowywanie ciągów w Visual BasicWalkthrough: Encrypting and Decrypting Strings in Visual Basic
Pokazuje, jak szyfrować i odszyfrowywać ciągi przy użyciu wersji dostawcy usług kryptograficznych algorytmu standardowego szyfrowania danych.Demonstrates how to encrypt and decrypt strings by using the cryptographic service provider version of the Triple Data Encryption Standard algorithm.

Zobacz teżSee also