Struktura programu i konwencje związane z kodami (Visual Basic)Program Structure and Code Conventions (Visual Basic)

W tej sekcji przedstawiono typową strukturę programu Visual Basic, przedstawiono prosty program Visual Basic, "Hello, World" i omówiono Visual Basic Konwencji kodów.This section introduces the typical Visual Basic program structure, provides a simple Visual Basic program, "Hello, World", and discusses Visual Basic code conventions. Konwencje kodu są sugestiami, które koncentrują się nie na logice programu, ale w jego fizycznej strukturze i wyglądzie.Code conventions are suggestions that focus not on a program's logic but on its physical structure and appearance. Poniższe elementy ułatwiają odczytywanie, poznawanie i konserwowanie kodu.Following them makes your code easier to read, understand, and maintain. Konwencje kodu mogą zawierać między innymi:Code conventions can include, among others:

  • Standardowe formaty do etykietowania i komentowania kodu.Standardized formats for labeling and commenting code.

  • Wskazówki dotyczące odstępów, formatowania i wcięcia kodu.Guidelines for spacing, formatting, and indenting code.

  • Konwencje nazewnictwa dla obiektów, zmiennych i procedur.Naming conventions for objects, variables, and procedures.

W poniższych tematach przedstawiono zestaw wytycznych dotyczących programowania dla programów Visual Basic, a także przykłady dobrego użycia.The following topics present a set of programming guidelines for Visual Basic programs, along with examples of good usage.

W tej sekcjiIn This Section

Struktura programu Visual BasicStructure of a Visual Basic Program
Zawiera omówienie elementów, które składają się na program Visual Basic.Provides an overview of the elements that make up a Visual Basic program.

Procedura główna w Visual BasicMain Procedure in Visual Basic
W tym artykule omówiono procedurę, która służy jako punkt wyjścia i ogólna kontrola aplikacji.Discusses the procedure that serves as the starting point and overall control for your application.

Referencje i instrukcja ImportsReferences and the Imports Statement
W tym artykule omówiono sposób odwoływania się do obiektów w innych zestawach.Discusses how to reference objects in other assemblies.

Przestrzenie nazw w Visual BasicNamespaces in Visual Basic
Opisuje sposób organizowania obiektów w zestawach przez obszary nazw.Describes how namespaces organize objects within assemblies.

Visual Basic — Konwencje nazewnictwaVisual Basic Naming Conventions
Zawiera ogólne wytyczne dotyczące procedur nazewnictwa, stałych, zmiennych, argumentów i obiektów.Includes general guidelines for naming procedures, constants, variables, arguments, and objects.

Visual Basic — Konwencje kodowaniaVisual Basic Coding Conventions
Przegląd wytycznych używanych podczas opracowywania przykładów w tej dokumentacji.Reviews the guidelines used in developing the samples in this documentation.

Kompilacja warunkowaConditional Compilation
Opisuje sposób kompilowania określonych bloków kodu selektywnie, jednocześnie kierując kompilator do ignorowania innych.Describes how to compile particular blocks of code selectively while directing the compiler to ignore others.

Instrukcje: Przerywanie i łączenie instrukcji w kodzieHow to: Break and Combine Statements in Code
Pokazuje, jak podzielić długie instrukcje na wiele wierszy i połączyć krótkie instrukcje w jednym wierszu.Shows how to divide long statements into multiple lines and combine short statements on one line.

Instrukcje: Zwijanie i ukrywanie fragmentów koduHow to: Collapse and Hide Sections of Code
Pokazuje, jak zwinąć i ukryć sekcje kodu w edytorze kodu Visual Basic.Shows how to collapse and hide sections of code in the Visual Basic code editor.

Instrukcje: Etykietowanie instrukcjiHow to: Label Statements
Pokazuje, jak oznaczyć wiersz kodu, aby zidentyfikować go do użycia z instrukcjami takimi jak On Error Goto .Shows how to mark a line of code to identify it for use with statements such as On Error Goto.

Znaki specjalne w kodzieSpecial Characters in Code
Pokazuje, jak i gdzie używać znaków innych niż liczbowe i niealfabetycznych.Shows how and where to use non-numeric and non-alphabetic characters.

Komentarze w kodzieComments in Code
W tym artykule omówiono sposób dodawania komentarzy opisowych do kodu.Discusses how to add descriptive comments to your code.

Słowa kluczowe jako nazwy elementów w kodzieKeywords as Element Names in Code
Opisuje, jak używać nawiasów ( [] ) do rozgraniczania nazw zmiennych, które są również Visual Basic słowa kluczowe.Describes how to use brackets ([]) to delimit variable names that are also Visual Basic keywords.

Me, My, MyBase i MyClassMe, My, MyBase, and MyClass
Opisuje różne sposoby odwoływania się do elementów programu Visual Basic.Describes various ways to refer to elements of a Visual Basic program.

Ograniczenia Visual BasicVisual Basic Limitations
W tym artykule omówiono usuwanie znanych limitów kodu w ramach Visual Basic.Discusses the removal of known coding limits within Visual Basic.

Konwencje związane z typografią i kodamiTypographic and Code Conventions
Zapewnia standardowe konwencje kodowania dla Visual Basic.Provides standard coding conventions for Visual Basic.

Pisanie koduWriting Code
Opisuje funkcje, które ułatwiają pisanie kodu i zarządzanie nim.Describes features that make it easier for you to write and manage your code.