Wysyłanie kontekstu niestandardowego

Aplikacja Omnichannel for Customer Service oferuje pakiet możliwości rozszerzających funkcje rozwiązania Dynamics 365 Customer Service Enterprise, dzięki czemu umożliwia ono organizacjom błyskawiczne łączenie się i wymianę informacji z klientami za pośrednictwem kanałów komunikacji cyfrowej. Aby uzyskać dostęp do aplikacji Omnichannel for Customer Service, trzeba mieć dodatkową licencję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz strony Przegląd cen rozwiązania Dynamics 365 Customer Service i Plan cenowy rozwiązania Dynamics 365 Customer Service.

Kontekst niestandardowy jest kolekcją par kluczy lub wartości. Tylko wartości pierwotne są dozwolone dla dowolnego klucza. Klucze muszą odpowiadać zmiennym kontekstowym, które są tworzone dla skojarzonego strumienia pracy. Jeśli nie utworzono żadnych zmiennych kontekstowych w strumieniu pracy na żywo o pasującej nazwie logicznej, zmienne są tworzone w czasie wykonywania przy założeniu, że typ to Ciąg. Niestandardowy dostawca kontekstu będzie wywoływany przez widget czatu na żywo podczas rozpoczynania nowego czatu. Ponieważ wielkość liter w wartościach ma znaczenie, w celu ich przekazania do zmiennych kontekstowych należy użyć dokładnego dopasowania. Więcej informacji: Zmienne kontekstowe

Wichtig

 • setContextProvider jest obsługiwany tylko dla czatu nieuwierzytelnionego. W przypadku czatu uwierzytelnionego należy użyć tokenu sieci Web JSON (JWT). Więcej informacji: Wysyłanie tokenów uwierzytelniania
 • Podczas każdej sesji czatu można przekazać tylko 100 niestandardowych zmiennych kontekstowych.

Gdy klient rozpoczyna czat z portalu, można przekazać kontekst niestandardowy do Omnichannel for Customer Service. Ten niestandardowy kontekst może być używany do wyświetlania informacji w interfejsie użytkownika i do tworzenia reguł rozsyłania, które ostatecznie określają kolejkę, do której trzeba rozsyłać czaty.

Wykonaj te kroki, aby wysłać kontekst niestandardowy podczas rozpoczynania czatu:

 1. Metody SDK czatu na żywo powinny być wywoływane po wywołaniu zdarzenia zdarzenie lcw:ready. Możesz nasłuchiować tego zdarzenia, dodając własny detektor zdarzeń w obiekcie okna.
 2. Po wywołaniu zdarzenia lcw:ready należy zarejestrować niestandardowego dostawcę kontekstu przy użyciu rozmowy na żywo, używając metody setContextProvider.
 3. Rozpocznij czat korzystając z metody startChat.

Przykładowy kod

function contextProvider(){
  //Here it is assumed that the corresponding work stream would have context variables with logical name of 'contextKey1', 'contextKey2', 'contextKey3'. If no context variable exists with a matching logical name, items are created assuming Type:string        
  return {
      'contextKey1': 'contextValue1', // string value
      'contextKey2': 12.34, // number value
      'contextKey3': true // boolean value
  };
}

window.addEventListener("lcw:ready", function handleLivechatReadyEvent(){
  // Handle LiveChat Ready event
  // SDK methods are ready for use now
  // Setting custom context provider to be used with Chat for Dynamics 365
  // The custom context provided by custom context provider can be used for routing the chat to a particular queue
  Microsoft.Omnichannel.LiveChatWidget.SDK.setContextProvider(contextProvider);
  // Starting a new chat
  Microsoft.Omnichannel.LiveChatWidget.SDK.startChat();
});

window.addEventListener("lcw:error", function handleLivechatErrorEvent(errorEvent){
  // Handle LiveChat SDK error event
  console.log(errorEvent);
});

Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyświetlania zmiennych kontekstowych, zobacz Wyświetlanie kontekstu niestandardowego.

Zobacz także

setContextProvider
getContextProvider
removeContextProvider
Odwołanie interfejsu API JavaScript dla usługi Live Chat SDK
Konfigurowanie zmiennych kontekstowych dla bota

Hinweis

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).