Konfigurowanie stopy procentowej dla kodu odsetek

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Kody odsetek zawierają ustawienia określające, kiedy i jak i odsetki obciążają i jak są obliczane na kontach zaległych.

Można utworzyć jeden kod odsetek i zastosować do wielu profili księgowania odbiorców lub w określonych w wierszach faktury. Gdy szczegóły kodu odsetek zmieniają się, wszystkie funkcje używane do kodu powodują automatyczne wprowadzenie zmian w nowych transakcjach. Dla każdego kodu odsetek należy zdefiniować dwa rodzaje stawek:

 • Stawki zysku z odsetek — reprezentują one przychód obciążany odsetkami w przypadku faktur i not odsetkowych.
 • Stawki dla płatności odsetek — reprezentują one koszt, który ma być stosowany do naliczania odsetek na fakturach korygujących.

Oba te typy stawek mogą istnieć w tym samym czasie i w tym samym kodzie odsetek. Stopy procentowe mogą być oparte na trzech typach obliczeń:

 • Procent odsetek.
 • Kwota odsetek.
 • Odsetki według zakresu, które wynikają z oprocentowania lub kwoty.

Przy naliczaniu odsetek przy użyciu kodu odsetek jest tworzona oddzielna nota odsetkowa dla każdej stopy odsetkowej obowiązującej w okresie, w którym miała miejsce płatność dokonana już po terminie transakcji. Na karcie Zarobki na stronie Kod odsetek można skonfigurować stawki odsetek dla odsetek uzyskanych poprzez naliczanie odsetek. Na karcie Płatności można skonfigurować stopy odsetkowe dla odsetek, które będziesz płacić.

Stopy odsetkowe oparte na procencie

Istnieje możliwość konfigurowania stóp odsetek, które są obliczane według określonych odsetek.

 • Kwota odsetek ma zastosowanie do wszystkich walut.
 • Można wprowadzić opcjonalne limity kwot odsetek.
 • Opcja Procent jest wybrana** w polu **Podstawa naliczania odsetek na stronie Skonfiguruj kody odsetek.

Na przykład aby ustawić kod odsetek, który ma stosować oprocentowanie 5 co dwa miesiące, gdy transakcja płatności faktury przekroczy termin płatności, wprowadź 2 w polu Obliczaj odsetki co i wybierz opcję Miesiąc.

Stopy odsetek oparte na kwotach

Można skonfigurować stopy procentowe, które obliczają określoną kwotę w walucie.

 • Kwotę odsetek określa się dla każdej waluty w kodzie odsetek.
 • Można wprowadzić opcjonalne limity kwot odsetek.
 • Opcja Kwota jest wybrana w polu Podstawa naliczania odsetek na stronie Skonfiguruj kody odsetek.

Na przykład aby ustawić kod odsetek, który ma stosować oprocentowanie 25,00 co 20 dni, gdy transakcja płatności faktury przekroczy termin płatności, wprowadź 20 w polu Obliczaj odsetki co oraz wybierz opcję Dzień.

Stopy odsetek oparte na zakresach

Istnieje możliwość konfigurowania stóp odsetek w zależności od kwoty zaległości, od liczby dni, o ile płatność jest opóźniona lub liczby miesięcy, o które płatność jest spóźniona.

 • Na karcie Dochody wg waluty, aby zdefiniować określone ustawienia odsetek dla każdej waluty. Tu także definiuje się zakres.
 • Za pomocą przycisku Zakresy dodaje się wiersze będące zakresami, które mają zostać skonfigurowane.. Wartość Z odpowiada początkowi zakresu, a liczba Wartość odsetek określa procent lub kwotę, w zależności od wyboru dokonanego w polu Podstawa naliczania odsetek na stronie Konfigurowanie kodów odsetek.

Przykład 1: Odsetki według zakupu = ilość

Konfigurowanie odpowiedniego kodu odsetek, który ocenia jeden raz co trzy miesiące, że płatności za fakturę transakcji przekraczają termin. Ma być podstawą obliczeń wartość procentową odsetek według interwałów stopniowanych kwot. Wartość odsetek jest równa 1 procent faktury dla kwoty maksymalnej 1.000,00, 2 procentu dla kwoty od 1.001,00 do 5.000,00 i 3 procentu dla dużych kwot powyżej niż 5.000,00. Utworzono kod odsetek wartości pól w następujący sposób.

Nazwa pola Wartość pola
Kod odsetek 3M%ByAmt
Obliczaj odsetki co 3/miesiąc
Odsetki według zakresu Kwota
Podstawa naliczania odsetek Wartość procentowa

Utworzono zakres informacji w następujący sposób.

Od wartości Wartości odsetek
0 1
1,001 2
5,001 3

Przykład 2: Odsetki według zakupu = dni


Konfigurowanie odpowiedniego kodu odsetek, który ocenia jeden raz co 15 dni, że płatności za fakturę transakcji przekraczają termin. Podstawą obliczeń wartości procentowej odsetek mają być interwały dni. Wartość odsetek jest równa 10,00 przez 15 dni w okresie pierwszych 60 dni, 15,00 przez 15 dni w okresie 61 do 90 dni i 20,00 przez 15 dni od 91 dnia i później. Utworzono kod odsetek wartości pól w następujący sposób.

Nazwa pola Wartość pola
Kod odsetek 15DAmtXDay
Obliczaj odsetki co 15/dzień
Odsetki według zakresu Dni
Podstawa naliczania odsetek Kwota

Utworzono zakres informacji w następujący sposób.

Od wartości Wartości odsetek
0 10
61 15
91 20

Przykład 3: Odsetki według zakupu = miesiące


Konfigurowanie odpowiedniego kodu odsetek, który ocenia jeden raz co miesiąc, że płatności za fakturę transakcji przekraczają termin. Ma być podstawą obliczeń wartości procentowej odsetek według interwałów miesięcznych. Wartość odsetek jest równa 1,5 procent przez miesiąc dla pierwszych trzech zaległych miesięcy, 2,0 procent przez miesiąc dla kolejnych trzech miesięcy i 2,5 procent przez miesiąc dla każdego miesiąca powyżej okresu pierwszych sześciu miesięcy. Utworzono kod odsetek wartości pól w następujący sposób.

Nazwa pola Wartość pola
Kod odsetek 1M%ByMth
Obliczaj odsetki co 1/miesiąc
Odsetki według zakresu Miesiące
Podstawa naliczania odsetek Wartość procentowa

Utworzono zakres informacji w następujący sposób.

Od wartości Wartości odsetek
0 1.5
4 2
7 2,5

Nowe wersje

Kody odsetek są datą obowiązywania. Jeśli chcesz zmodyfikować stopę procentową, możesz utworzyć nową wersję obowiązującą od daty w przyszłości.

Aby wyświetlić różne wersje, można wybrać datę graniczną w menu Na dzień. Można też wybrać opcję Wyświetlaj wszystkie rekordy, aby wyświetlać wszystkie kody zainteresowania na stronie.