Księgowanie produkcji

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ten artykuł zawiera informacje o różnych typach księgowań w procesie produkcji.

Działania księgowania produkcji są wykonywane po procesach produkcyjnych, które zostały opisane w poniższych sekcjach.

Zużycie materiału

Materiały są rejestrowane jako zużyte w trakcie produkcji, gdy księgowany jest arkusz listy pobrania produkcji. Ten proces generuje transakcje rozchodu, które odliczają dostępne zapasy. W parametrach produkcji można określić, czy wartość surowców będących w toku (Praca w toku [WIP]) ma być księgowane w księdze. Wartość surowców, które są w toku (PWT), jest następnie księgowana na dedykowanym koncie listy pobrania i dedykowanym koncie przeciwstawnym.

Zużycie czasu

Czas, jaki pracownicy poświęcają na realizację zadań związanych z produkcją, jest rejestrowany w arkuszu Karta marszruty lub Karta zadań. Te arkusze są księgowane na specjalnym koncie dla zasobów będących w toku (PWT). Takie księgowanie pokazuje czas realizacji zlecenia produkcyjnego. Po zarejestrowaniu zlecenia produkcyjnego jako zakończonego konta PWT są rozliczane.

Zgłaszanie gotowych wyrobów i ilości błędów

Gdy zlecenie produkcyjne zostanie zgłoszone jako zakończone, ilość wyprodukowanych towarów, które zostały zakończone, jest aktualizowana w module Zarządzanie zapasami za pomocą arkusza Zgłoszenie wyrobów gotowych. Jeśli używasz księgowania pracy w toku (PWT), co można ustawić w parametrach produkcji, w arkuszu księgi następuje zmniejszenie kont PWT i zwiększenie zapasów produktów gotowych. Arkusz używa standardowego kosztu, który jest zdefiniowany dla produktu.

Kończenie zlecenia produkcyjnego

Przed zakończeniem zlecenia produkcyjnego obliczane są rzeczywiste koszty dla wyprodukowanej ilości. Wszystkie szacowane koszty materiałów, robocizny i narzutów zostają wycofane i zastąpione kosztami rzeczywistymi. Całkowity koszt gotowego towaru księgowany jest po stronie debetowej z konta Przychody oraz po stronie debetowej na koncie Rozchody. Jeśli w momencie uruchamiania obliczenia kosztów jest zaznaczone pole wyboru Zakończ zadanie, stan zlecenia produkcyjnego zmienia się na Zakończone. Ten stan zapobiega przypadkowemu zaksięgowaniu dodatkowych kosztów dla ukończonego zlecenia produkcyjnego. Można określić, że wartość ilości błędnych towarów zgłaszana w trakcie zgłaszania wyrobów gotowych powinna być alokowana do ilości dobrych towarów, które zostały zgłoszone jako gotowe. Można też określić, że ilość błędów powinna być księgowana na specjalnym koncie odpadków.

Kontrolowanie poziomu księgowania w księdze

W Parametrach kontroli produkcji można użyć pola Księgowanie w księdze, aby ustawić poziom księgowania w księdze dla procesów produkcyjnych. Dostępne są następujące wartości:

  • Towar i zasób — pozwala używać kont księgowych, które zostały skonfigurowane w grupach towarów dla surowców i wyrobów gotowych. Wartość PWT dla zużycia czasu jest pobierana z zasobu lub grupy zasobów z operacji marszruty.
  • Towar i kategoria — pozwala używać kont księgowych, które zostały skonfigurowane w grupach towarów dla surowców i wyrobów gotowych. Wartość PWT dla zużycia czasu jest pobierana z kategorii kosztów, które są skojarzone z operacjami marszruty.
  • Grupy produkcji — pozwala używać kont księgowych, które zostały ustawione w grupach produkcji zarówno dla materiałów, jak i zużycia czasu. Grupy produkcji są kojarzone ze zwolnionymi produktami i kopiowane do zleceń produkcyjnych podczas tworzenia tych zleceń. Księgowania w zleceniach produkcyjnych będzie następnie przebiegać według grup produkcji skojarzonych ze zleceniem produkcyjnym.

Uwaga: Jeśli koszt gotowego towaru obliczany był w standardowy sposób, uwzględniają to także transakcje końcowe. Jeśli istnieje różnica pomiędzy rzeczywistymi kosztami a kosztami obliczonymi w standardowy sposób, jest to księgowane na koncie wykazującym zysk lub stratę.