Zasoby ludzkie

Moduł Zasoby ludzkie upraszcza wiele rutynowych zadań dokumentacyjnych oraz automatyzuje wiele procesów dotyczących obsady kadrowej w organizacji. Ponadto dla pracowników działu zasobów ludzkich stanowi platformę zarządzania odnośnymi obszarami. Te obszary obejmują rekrutację i utrzymanie pracowników etatowych, administrowanie świadczeniami, szkolenia, przeglądy wydajności i zarządzanie zmianami.

Za pomocą modułu Zasoby ludzkie możesz wykonywać następujące zadania:

  • Administrowanie strukturami organizacyjnymi.
  • Obsługa kompleksowych informacji o pracowniku od zatrudnienia do dnia odejścia na emeryturę.
  • Definiowanie planów świadczeń i administrowanie nimi, rejestrowanie pracowników, obejmowanie świadczeniami osób na utrzymaniu pracownika i wskazywanie beneficjentów.
  • Określanie i monitorowanie zasad nieobecności.
  • Wdrażanie i monitorowanie zarządzania czasem na podstawie profilu oraz generowanie informacji o płatnościach eksportowanych do systemu listy płac.
  • Zarządzanie kompetencjami pracowników.
  • Przeglądanie wydajności i implementowanie celów pracownika.
  • Konfigurowanie, dostarczanie i analizowanie kursów szkoleniowych, które obejmują terminarze, ścieżki i sesje.
  • Rekrutacja pracowników i śledzenie kandydatów.

Opracowywanie strategii dotyczącej zasobów ludzkich

Podczas pracy z użyciem modułu Zasoby ludzkie możesz określić strukturę swojej organizacji, używając elementów, takich jak działy, funkcje i stanowiska. Są to jedne z podstawowych elementów, które można skonfigurować w module Zasoby ludzkie. Poszczególni pracownicy etatowi są przypisywani do stanowisk, które są skojarzone z funkcjami.

Rekrutacja, zatrudnianie i motywowanie pracowników etatowych

Projekty rekrutacji służą do zarządzania zawartością używaną w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach i mogą pomóc w zarządzaniu zgłoszeniami na wolne stanowiska. Można ich używać do monitorowania odpowiedzi na oferty pracy dla określonego projektu rekrutacji lub określonych kandydatów oraz aktualizować stan wolnych stanowisk. Można również zatrudniać pojedynczych kandydatów albo zarządzać „projektami zatrudnienia grupowego” umożliwiającymi zatrudnianie wielu pracowników, na przykład w reakcji na sezonowe potrzeby biznesowe.

Po zatrudnieniu personelu można skonfigurować plany umożliwiające skuteczne i sprawiedliwe zarządzanie wynagrodzeniami, a także zarządzać przedmiotami, takimi jak komputery lub telefony, które organizacja wypożycza swoim pracownikom etatowym. Można utworzyć plany wynagrodzeń o stałej i zmiennej wysokości, a także zdefiniować reguły weryfikujące spełnianie kryteriów podlegania tym planom.

Wspomagania rozwoju i szkolenie pracowników etatowych

Aby ułatwić pracowników realizację ich celów zawodowych i spełnienie krytycznych wymagań biznesowych, można określić cele, tworzyć przeglądy wydajności i śledzić opinie. Aby ułatwić pracownikom rozwijanie umiejętności, przed przypisaniem instruktora lub uczestników do kursu, można także ustawić instruktorów, przydzielić typy kursów, kursy, ich opisy, harmonogramy, mechanizmy monitorowania i sesje. Instruktorzy muszą być istniejącymi pracownikami, kandydatami lub kontaktami.

Tworzenie i obsługa świadczeń

Poza wynagradzaniem pracowników za pomocą płac, wynagrodzeń i premii możesz opracować programy świadczeń, takie jak ubezpieczenia zdrowotne lub plany emerytalne. Możesz również zarządzać świadczeniami, takimi jak programy pożyczkowe, w których firma wypożycza różne przedmioty, np. komputery lub telefony, swoim pracownikom etatowym.

Zarządzanie bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów w miejscu pracy

Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX może pomóc utrzymać bezpieczne środowisko pracy, w którym są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa o osobach niepełnosprawnych oraz przepisy dotyczące imigracji i naturalizacji. Na przykład możesz zarządzać fizycznymi wymaganiami dla konkretnych funkcji, a także śledzić wnioski o zakwaterowanie, co pomoże organizacji zoptymalizować umiejętności pracowników.

Zbieranie informacji za pomocą kwestionariuszy

Możesz projektować kwestionariusze i administrować nimi, aby zbierać informacje służące do wielu różnych celów. Funkcja Kwestionariusz umożliwia projektowanie i tworzenie kwestionariuszy. Gdy kwestionariusz jest gotowy, możesz go rozesłać do szerokiego grona odbiorców lub tylko do określonej grupy respondentów w celu wypełnienia. Gdy respondenci podadzą odpowiedzi, możesz przejrzeć i przeanalizować wyniki.