Funkcje i możliwości aplikacji Attract

Aplikacja Attract udostępnia funkcje zarządzania procesem zatrudniania nowych pracowników. Kandydatów można dodawać do otwartych funkcji, a następnie przekazywać na kolejne etapy do momentu, aż kandydat otrzyma ofertę albo zostanie odrzucony. Na każdym etapie kandydaci przechodzą przez działania takie jak rozmowa telefoniczna umożliwiająca wstępną selekcję, ocena i rozmowa kwalifikacyjna. Po złożeniu podania kandydaci otrzymują wiadomość e-mail z zaproszeniem do zarejestrowania w aplikacji Attract, gdzie mogą śledzić stan funkcji i swojego zgłoszenia. Mogą także reagować na wszelkie przypisane im zadania.

W tym temacie opisano funkcje udostępniane przez aplikację Attract.

Pulpit nawigacyjny aplikacji Attract

Na pulpicie nawigacyjnym członkowie zespołu rekrutacyjnego mogą wyświetlać szczegóły funkcji, w które są zaangażowani. Także w pulpicie nawigacyjnym menedżer zatrudniający lub osoba rekrutująca może dodawać nowe funkcje do aplikacji Attract, tworząc je indywidualnie lub importując wszystkie naraz z arkusza programu Microsoft Excel.

Funkcje

Na stronie Funkcja można wyświetlić i edytować informacje takie jak opis funkcji i lokalizacja funkcji. Strona Funkcja umożliwia także zebranie zespołu rekrutacyjnego oraz dodawanie lub zmianę osób rekrutujących i osób prowadzących rozmowy kwalifikacyjne. Na stronie Stanowisko można także dodać nowych kandydatów.

Kandydaci

Kandydatów można dodać do funkcji pojedynczo lub przesłać ich większą liczbę w arkuszu programu Excel. Wszyscy kandydaci są automatycznie dodawani do etapu Zgłoszenie, który jest pierwszym etapem w procesie rekrutacji na każdą funkcję. Na tym etapie można wyświetlać wszystkie informacje ze zgłoszenia kandydata oraz nimi zarządzać. Można przesłać i wyświetlić dodatkowe dokumenty razem z informacjami kontaktowymi, takimi jak adresy e-mail, numery telefonów i łącza do kont w sieciach społecznościowych. Jeśli kandydat podał łącze do swojego profilu w serwisie LinkedIn, a skonfigurowano integrację z LinkedIn, zostanie wyświetlony profil kandydata. (Integracja z serwisem LinkedIn wymaga licencji na usługę LinkedIn Recruiter).

Etapy

Aplikacja Attract udostępnia wstępnie zdefiniowany proces rekrutacji zawierający cztery podstawowe etapy: Zgłoszenie, Wstępna selekcja, Rozmowa kwalifikacyjna i Oferta. Nowi kandydaci rozpoczynają od etapu Zgłoszenie, na którym sprawdzany jest ich życiorys, list motywacyjny, portfolio oraz inne dokumenty zgłoszenia. Z tego etapu można przesunąć kandydatów do etapu Wstępna selekcja, w którym są zapraszani do rozmowy telefonicznej lub rozmowy wideo w aplikacji Skype. Menedżer zatrudniający i osoba rekrutująca mogą przekazać opinię o kandydatach i przenieść ich do kolejnego etapu, którym jest Rozmowa kwalifikacyjna. Wtedy planuje się osobiste rozmowy kwalifikacyjne z dostępnymi członkami zespołu rekrutacyjnego. Mogą to być rozmowy indywidualne lub grupowe o różnym czasie trwania. Po zakończeniu rozmów następuje zebranie i sprawdzenie opinii zespołu ds. rozmów. Wybrani kandydaci są następnie przekazywani do ostatniego etapu, czyli Oferta. Na tym etapie jest przygotowywana i składana oferta, którą kandydat czyta i aprobuje lub nie.

Aplikacja dla kandydatów

Gdy tylko kandydat zostanie dodany do funkcji, otrzymuje wiadomość e-mail z łączem do pobrania aplikacji internetowej. Aplikacja przekazuje szczegółowe informacje o funkcji i służy do komunikowania się z zespołem rekrutacyjnym. Kandydaci mogą także za pomocą aplikacji przesłać informacje o swojej dostępności do rozmów kwalifikacyjnych.

Raporty analityczne

Zespoły zatrudniające mogą wyświetlać kluczowe wskaźniki procesu zatrudniania dla jednego zadania lub agregowane w ramach wszystkich zadań za pomocą raportów analitycznych w Attract. Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej dla klientów z Dodatkiem kompleksowej obsługi rekrutacji.