Jednostka Devart DeveloperDevart Entity Developer

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Deweloper jednostki jest zaawansowaną projektanta ORM dla ADO.NET Entity Framework, NHibernate LinqConnect, dostęp do danych strony firmy Telerik i LINQ do SQL.Entity Developer is a powerful ORM designer for ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access, and LINQ to SQL. Można użyć pierwszej modelu i bazy danych — pierwszy podejście do projektowania modelu ORM oraz do generowania kodu C# i Visual Basic .NET dla niego.You can use Model-First and Database-First approaches to design your ORM model and generate C# or Visual Basic .NET code for it. Go wprowadza nowe podejście do projektowania Modele ORM, zwiększa wydajność i ułatwia tworzenie aplikacji bazy danych.It introduces new approaches for designing ORM models, boosts productivity, and facilitates the development of database applications.

Następujące zasoby pomoże Ci rozpoczęcie pracy z Devart jednostki Developer.The following resources will help you get started with Devart Entity Developer.