Rozszerzenie EFCore.PracticesEFCore.Practices Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Próba przechwytywania niektórych dobrej lub najlepszych praktyk w interfejs API, który obsługuje testowania — w tym małe framework skanowania pod kątem N + 1 zapytania.Attempt to capture some good or best practices in an API that supports testing – including a small framework to scan for N+1 queries.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z EFCore.Practices.The following resource will help you get started with EFCore.Practices.