Rozszerzenie EFDetached.EntityFrameworkEFDetached.EntityFramework Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Załadowanie i zapisanie wykresy całego odłączyć jednostek (jednostka z ich obiektów podrzędnych i list).Loads and saves entire detached entity graphs (the entity with their child entities and lists). Inspirowana przez GraphDiff.Inspired by GraphDiff. Ma to również dodać niektóre dodatki plug-in do simplificate powtarzających się zadań, takich jak przeprowadzanie inspekcji i podział na strony.The idea is also add some plugins to simplificate some repetitive tasks, like auditing and pagination.

Następujące zasoby zawierają informacje pomocne podczas wprowadzenie Detached.EntityFrameworkThe following resource will help you get started with Detached.EntityFramework