Rozszerzenie EntityFrameworkCore.PrimaryKeyEntityFrameworkCore.PrimaryKey Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Pobrać klucza podstawowego (w tym klucze złożone) z dowolnej jednostki jako słownik.Retrieve the primary key (including composite keys) from any entity as a dictionary.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z EntityFrameworkCore.PrimaryKey.The following resource will help you get started with EntityFrameworkCore.PrimaryKey.