Rozszerzenie EntityFrameworkCore.RxEntityFrameworkCore.Rx Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Rozszerzenie reaktywne otoki dla gorących dostrzegalne elementy jednostek Entity Framework.Reactive extension wrappers for hot observables of Entity Framework entities.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z EntityFrameworkCore.Rx.The following resource will help you get started with EntityFrameworkCore.Rx.