Rozszerzenie EntityFrameworkCore.TriggersEntityFrameworkCore.Triggers Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Dodaj wyzwalaczy obiekty z wstawiania, aktualizowania i usuwania zdarzenia.Add triggers to your entities with insert, update, and delete events. Istnieją trzy zdarzenia dla każdego: przed, po i w przypadku awarii.There are three events for each: before, after, and upon failure.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z EntityFrameworkCore.Triggers.The following resource will help you get started with EntityFrameworkCore.Triggers.