Rozszerzenie EntityFrameworkCore.TypedOriginalValuesEntityFrameworkCore.TypedOriginalValues Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Uzyskiwanie dostępu typu do OriginalValue z właściwości obiektu.Get typed access to the OriginalValue of your entity properties. Właściwości proste i złożone są obsługiwane, są nawigacji/kolekcji.Simple and complex properties are supported, navigation/collections are not.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z EntityFrameworkCore.TypedOriginalValues.The following resource will help you get started with EntityFrameworkCore.TypedOriginalValues.