Wprowadzenie do programu EF Core programu ASP.NET CoreGetting Started with EF Core on ASP.NET Core

Te samouczki 101 wymagają nie wcześniejsza wiedza programu Entity Framework Core lub Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. One spowoduje przejście krok po kroku przez proces tworzenia prostą aplikację platformy ASP.NET Core, która wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple ASP.NET Core application that queries and saves data from a database. Możesz skorzystać z samouczka dotyczącego tworzy model, w oparciu o istniejącą bazę danych lub tworzy bazę danych na podstawie modelu.You can choose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Można znaleźć w dokumentacji platformy ASP.NET Core na wprowadzenie do platformy ASP.NET Core.You can find the ASP.NET Core documentation at Introduction to ASP.NET Core.

Uwaga

Te samouczki i przykłady towarzyszący zostały zaktualizowane do użycia z programem EF Core 2.0 (z wyjątkiem samouczek platformy uniwersalnej systemu Windows, które nadal używa programu EF Core 1.1).These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0 (with the exception of the UWP tutorial, that still uses EF Core 1.1). Jednak w większości przypadków powinno być możliwe tworzenie aplikacji korzystających z poprzednimi wersjami, wprowadzając minimalne modyfikacje w instrukcji.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.