Wprowadzenie do programu EF Core programu ASP.NET CoreGetting Started with EF Core on ASP.NET Core

Przedstawione samouczki nie wymagają wcześniejszej wiedzy dotyczącej korzystania z programów Entity Framework Core oraz Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Pozwolą na przejście krok po kroku przez proces tworzenia prostej aplikacji konsolowej platformy ASP.NET Core, która wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple ASP.NET Core application that queries and saves data from a database. Możesz skorzystać z samouczka dotyczącego tworzenia modelu w oparciu o istniejącą bazę danych lub z samouczka dotyczącego tworzenia bazy danych w oparciu o model.You can choose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Dokumentację platformy ASP.NET Core można znaleźć w artykule wprowadzeniu do platformy ASP.NET Core.You can find the ASP.NET Core documentation at Introduction to ASP.NET Core.

Uwaga

Samouczki i towarzyszące im przykłady zostały zaktualizowane, aby korzystać z programu EF Core w wersji 2.0 (z wyjątkiem samouczka dotyczącego platformy uniwersalnej systemu Windows, który nadal używa programu EF Core 1.1).These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0 (with the exception of the UWP tutorial, that still uses EF Core 1.1). Jednak w większości przypadków powinno być możliwe stworzenie aplikacji zgodnej z poprzednimi wersjami, wprowadzając zaledwie minimalne modyfikacje.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.