Wprowadzenie do programu EF Core w programie .NET FrameworkGetting Started with EF Core on .NET Framework

Te samouczki 101-level wymaga nie wcześniejsza wiedza programu Entity Framework Core lub Visual Studio.These 101-level tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. One spowoduje przejście instrukcje dotyczące tworzenia prostej aplikacji do konsoli Framework .NET, który wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Framework Console Application that queries and saves data from a database. Możesz skorzystać z samouczka dotyczącego tworzy model, w oparciu o istniejącą bazę danych lub tworzy bazę danych na podstawie modelu.You can choose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Możesz użyć techniki uzyskane w tych samouczkach w dowolnej aplikacji, który jest przeznaczony dla .NET Framework, w tym WPF i formularze winform.You can use the techniques learned in these tutorials in any application that targets the .NET Framework, including WPF and WinForms.

Uwaga

Te samouczki i przykłady towarzyszący zostały zaktualizowane do użycia z programem EF Core 2.1.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.1. Jednak w większości przypadków powinno być możliwe tworzenie aplikacji korzystających z poprzednimi wersjami, wprowadzając minimalne modyfikacje w instrukcji.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.