Wprowadzenie do programu EF Core w programie .NET FrameworkGetting Started with EF Core on .NET Framework

Przedstawione samouczki nie wymagają wcześniejszej wiedzy dotyczącej korzystania z programów Entity Framework Core oraz Visual Studio.These 101-level tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Pozwolą na przejście krok po kroku przez proces tworzenia prostej aplikacji do konsoli programu .NET Framework, która wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Framework Console Application that queries and saves data from a database. Możesz skorzystać z samouczka dotyczącego tworzenia modelu w oparciu o istniejącą bazę danych lub dotyczącego tworzenia bazy danych na podstawie modelu.You can choose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Metody poznane z samouczków możesz wykorzystać w dowolnej aplikacji, która jest przeznaczona dla .NET Framework, w tym WPF oraz WinForms.You can use the techniques learned in these tutorials in any application that targets the .NET Framework, including WPF and WinForms.

Uwaga

Samouczki i towarzyszące im przykłady zostały zaktualizowane, aby korzystać z programu EF Core w wersji 2.1.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.1. Jednak w większości przypadków powinno być możliwe stworzenie aplikacji kompatybilnej z poprzednimi wersjami, wprowadzając zaledwie minimalne modyfikacje.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.