Wprowadzenie do podstawowych EF w programie .NET FrameworkGetting Started with EF Core on .NET Framework

Te samouczki 101 wymagają nie wcześniejsza wiedza programu Entity Framework Core lub Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Będą one miały możesz instrukcje dotyczące tworzenia prostej aplikacji do konsoli Framework .NET, który wysyła kwerendy i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Framework Console Application that queries and saves data from a database. Można wybrać samouczek, który tworzy model na podstawie istniejącej bazy danych lub tworzy bazę danych na podstawie modelu.You can chose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Korzystając z techniki rozpoznane w tych samouczkach w dowolnej aplikacji, przeznaczonego dla programu .NET Framework, w tym WPF i WinForms.You can use the techniques learned in these tutorials in any application that targets the .NET Framework, including WPF and WinForms.

Uwaga

Te samouczki i przykłady towarzyszący zostały zaktualizowane do używania EF Core 2.0.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0. Jednak w większości przypadków należy umożliwić tworzenie aplikacji korzystających z poprzednich wersjach z minimalnym modyfikację zgodnie z instrukcjami.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.