Instalowanie EF CoreInstalling EF Core

Wstępnie wymagane składnikiPrerequisites

Aby tworzyć aplikacje .NET Core 2.0 (w tym aplikacje ASP.NET Core 2.0, przeznaczonych dla platformy .NET Core), należy pobrać i zainstalować wersję .NET Core 2.0 SDK odpowiednie dla danej platformy.In order to develop .NET Core 2.0 applications (including ASP.NET Core 2.0 applications that target .NET Core) you will need to download and install a version of the .NET Core 2.0 SDK that is appropriate to your platform. Dotyczy to nawet po zainstalowaniu programu Visual Studio 2017 wersji 15 ustęp 3.This is true even if you have installed Visual Studio 2017 version 15.3.

Aby można było używać EF Core w wersji 2.0 lub inne biblioteki .NET 2.0 standardowe z platformami .NET, oprócz .NET Core 2.0 (np. z platformy .NET Framework 4.6.1 lub nowszej) będzie mieć wersję programu NuGet, który zna .NET 2.0 standardowe i jego struktury zgodne.In order to use EF Core 2.0 or any other .NET Standard 2.0 library with a .NET platforms besides .NET Core 2.0 (e.g. with .NET Framework 4.6.1 or greater) you will need a version of NuGet that is aware of the .NET Standard 2.0 and its compatible frameworks. Poniżej przedstawiono kilka sposobów, możesz uzyskać, to:Here are a few ways you can obtain this:

Projektów utworzonych w poprzednich wersjach programu Visual Studio i przeznaczonych dla platformy .NET Framework może być konieczne dodatkowe zmiany, aby był zgodny z bibliotekami .NET 2.0 standardowe:Projects created with previous versions of Visual Studio and targeting .NET Framework may need additional modifications in order to be compatible with .NET Standard 2.0 libraries:

 • Edytuj plik projektu i upewnij się, że w grupie właściwości początkowej pojawia się następujący wpis:Edit the project file and make sure the following entry appears in the initial property group:

  <AutoGenerateBindingRedirects>true</AutoGenerateBindingRedirects>
  
 • Dla projektów testów upewnij się, że występuje następujący wpis:For test projects, also make sure the following entry is present:

  <GenerateBindingRedirectsOutputType>true</GenerateBindingRedirectsOutputType>
  

Pobieranie usługi bitsGetting the bits

Zalecanym sposobem Dodawanie bibliotek środowiska uruchomieniowego EF Core do aplikacji jest do zainstalowania dostawcy bazy danych programu EF Core z NuGet.The recommended way to add EF Core runtime libraries into an application is to install an EF Core database provider from NuGet.

Oprócz bibliotek środowiska uruchomieniowego należy zainstalować narzędzia, które ułatwiają wykonać kilka zadań związanych z EF Core w projekcie w czasie projektowania, takie jak tworzenie i stosowanie migracji i tworzenia modelu na podstawie istniejącej bazy danych.Besides the runtime libraries, you can install tools which make it easier to perform several EF Core-related tasks in your project at design time, such as creating and applying migrations, and creating a model based on an existing database.

Porada

Jeśli musisz zaktualizować aplikację, która używa dostawcy bazy danych z innych firm, zawsze Wyszukaj aktualizację dostawcy, który jest zgodny z wersją Core EF, którego chcesz użyć.If you need to update an application that is using a third-party database provider, always check for an update of the provider that is compatible with the version of EF Core you want to use. Np.E.g. Baza danych dostawców w poprzednich wersjach nie są zgodne z EF podstawowego środowiska wykonawczego w wersji 2.0.database providers for previous versions are not compatible with version 2.0 of the EF Core runtime.

Porada

Aplikacji przeznaczonych dla platformy ASP.NET Core 2.0 służy EF Core 2.0 bez dodatkowe zależności oprócz dostawcy bazy danych.Applications targeting ASP.NET Core 2.0 can use EF Core 2.0 without additional dependencies besides third party database providers. Aplikacji na poprzednie wersje platformy ASP.NET Core trzeba uaktualnić do programu ASP.NET 2.0 Core aby można było używać EF Core 2.0.Applications targeting previous versions of ASP.NET Core need to upgrade to ASP.NET Core 2.0 in order to use EF Core 2.0.

Programowanie wieloplatformowych przy użyciu platformy .NET Core interfejsu wiersza polecenia (CLI)Cross-platform development using the .NET Core Command Line Interface (CLI)

Do tworzenia aplikacji przeznaczonych .NET Core mogą być używane dotnet polecenia interfejsu wiersza polecenia w połączeniu z edytora tekstu lub programowanie środowiska IDE (Integrated) takie Program Visual Studio, programu Visual Studio for Mac lub kodu programu Visual Studio.To develop applications that target .NET Core you can choose to use the dotnet CLI commands in combination with your favorite text editor, or an Integrated Development Environment (IDE) such as Visual Studio, Visual Studio for Mac or Visual Studio Code.

Ważne

Aplikacji przeznaczonych dla platformy .NET Core wymagają określonych wersji programu Visual Studio, np. .NET Core 1.x programowanie wymaga programu Visual Studio 2017 r, podczas programowania .NET Core 2.0 wymaga programu Visual Studio 2017 wersji 15 ustęp 3.Applications that target .NET Core require specific versions of Visual Studio, e.g. .NET Core 1.x development requires Visual Studio 2017, while .NET Core 2.0 development requires Visual Studio 2017 version 15.3.

Aby zainstalować lub uaktualnić dostawcę usługi programu SQL Server w aplikacji platformy .NET Core i platform, przełącz się do katalogu aplikacji i uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:To install or upgrade the SQL Server provider in a cross-platform .NET Core application, switch to the application's directory and run the following in a command line:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Można wskazać, instalowanie określonej wersji w dotnet add package polecenia przy użyciu -v modyfikator.You can indicate a specific version install in the dotnet add package command, using the -v modifier. Np.E.g. Aby zainstalować pakiety EF Core 2.0, dołącz -v 2.0.0 do polecenia.to install EF Core 2.0 packages, append -v 2.0.0 to the command.

Podstawowe EF zawiera zestaw dodatkowych poleceń dla dotnet CLIpocząwszy dotnet ef.EF Core includes a set of additional commands for the dotnet CLI, starting with dotnet ef. Aby można było używać dotnet ef polecenia interfejsu wiersza polecenia aplikacji .csproj plik musi zawierać następujący wpis:In order to use the dotnet ef CLI commands, your application’s .csproj file needs to contain the following entry:

<ItemGroup>
 <DotNetCliToolReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet" Version="2.0.0" />
</ItemGroup>

Narzędzia .NET Core CLI podstawowych EF również wymagać oddzielny pakiet o nazwie Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.The .NET Core CLI tools for EF Core also require a separate package called Microsoft.EntityFrameworkCore.Design. Można po prostu Dodaj do projektu przy użyciu:You can simply add it to the project using:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Ważne

Należy zawsze używać wersji pakiety narzędzia, które odpowiada wersji głównej pakietów środowiska wykonawczego.Always use versions of the tools packages that match the major version of the runtime packages.

Tworzenia programu Visual StudioVisual Studio development

Możesz utworzyć wiele różnych typów aplikacji .NET Core obiektu docelowego, .NET Framework lub innych platform obsługiwanych przez EF Core za pomocą programu Visual Studio.You can develop many different types of applications that target .NET Core, .NET Framework, or other platforms supported by EF Core using Visual Studio.

Istnieją dwa sposoby dostawcy bazy danych programu EF Core można zainstalować w aplikacji z programu Visual Studio:There are two ways you can install an EF Core database provider in your application from Visual Studio:

Przy użyciu narzędzia NuGet interfejsu użytkownika Menedżera pakietówUsing NuGet's Package Manager User Interface

 • Wybierz z menu projektu > Zarządzaj pakietami NuGetSelect on the menu Project > Manage NuGet Packages

 • Polecenie Przeglądaj lub aktualizacje kartęClick on the Browse or the Updates tab

 • Wybierz Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer pakietu i wymaganej wersji i upewnij się,Select the Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer package and the desired version and confirm

Przy użyciu narzędzia NuGet Konsola Menedżera pakietów (PMC)Using NuGet's Package Manager Console (PMC)

 • Wybierz z menu Narzędzia > Menedżera pakietów NuGet > konsoli Menedżera pakietówSelect on the menu Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console

 • Wpisz i uruchom następujące polecenie w kryterium:Type and run the following command in the PMC:

  Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
  
 • Można użyć Update-Package polecenia do zaktualizowania pakietu, który jest już zainstalowana na nowszą wersjęYou can use the Update-Package command instead to update a package that is already installed to a more recent version

 • Aby określić określonej wersji, można użyć -Version modyfikator, np. Aby zainstalować pakiety EF Core 2.0, dołącz -Version 2.0.0 do poleceńTo specify a specific version, you can use the -Version modifier, e.g. to install EF Core 2.0 packages, append -Version 2.0.0 to the commands

NarzędziaTools

Jest także wersja środowiska PowerShell EF Core poleceń Uruchom, które wewnątrz PMC w programie Visual Studio i podobnych funkcji dotnet ef poleceń.There is also a PowerShell version of the EF Core commands which run inside the PMC in Visual Studio, with similar capabilities to the dotnet ef commands. Aby można było ich używać, zainstaluj Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools pakietu przy użyciu interfejsu użytkownika Menedżera pakietów lub PMC.In order to use these, install the Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools package using either the Package Manager UI or the PMC.

Ważne

Należy zawsze używać wersji pakiety narzędzia, które odpowiada wersji głównej pakietów środowiska wykonawczego.Always use versions of the tools packages that match the major version of the runtime packages.

Porada

Chociaż można używać dotnet ef poleceń PMC w programie Visual Studio jest znacznie bardziej wygodne korzysta z wersji programu PowerShell:Although it is possible to use the dotnet ef commands from the PMC in Visual Studio, it is far more convenient to use the PowerShell version:

 • Automatycznie działają z bieżącego projektu wybranego w PMC bez konieczności ręcznego przełączania katalogów.They automatically work with the current project selected in the PMC without requiring manually switching directories.
 • Zostaną one automatycznie otwarte pliki wygenerowane za pomocą poleceń w programie Visual Studio po zakończeniu polecenia.They automatically open files generated by the commands in Visual Studio after the command is completed.

Ważne

Przestarzałe pakietów w programie EF Core 2.0: uaktualniania istniejącej aplikacji do EF Core 2.0 niektórych odwołań do starszych pakietów EF Core może muszą zostać usunięte ręcznie.Deprecated packages in EF Core 2.0: If you are upgrading an existing application to EF Core 2.0, some references to older EF Core packages may need to be removed manually. W szczególności, takie jak bazy danych dostawcy czasu projektowania pakietów Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design już wymagane ani obsługiwane w programie EF Core 2.0, ale nie zostaną automatycznie usunięte podczas uaktualniania z innymi pakietami.In particular, database provider design-time packages such as Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design are no longer required or supported in EF Core 2.0, but will not be automatically removed when upgrading the other packages.