Zarządzanie schematów bazy danychManaging Database Schemas

Podstawowe EF udostępnia dwa sposoby podstawowego elementu synchronizacja EF Core schematu modelu i bazy danych. Aby wybrać między nimi, należy zdecydować, czy model EF Core lub schemat bazy danych jest źródło prawdy.EF Core provides two primary ways of keeping your EF Core model and database schema in sync. To choose between the two, decide whether your EF Core model or the database schema is the source of truth.

Model EF Core były źródłem prawdy, należy użyć migracje.If you want your EF Core model to be the source of truth, use Migrations. Po wprowadzeniu dowolnych zmian do modelu EF Core takie podejście przyrostowo dotyczy odpowiedniej zmiany schematu bazy danych tak, aby pozostaje zgodne z modelem EF Core.As you make changes to your EF Core model, this approach incrementally applies the corresponding schema changes to your database so that it remains compatible with your EF Core model.

Użyj [Reverse Engineering] 2 Jeśli chcesz, aby były źródłem prawdy schemat bazy danych.Use Reverse Engineering if you want your database schema to be the source of truth. Takie podejście umożliwia tworzenie szkieletu obiektu DbContext i klas jednostek typu przez odtwarzanie schemat bazy danych do modelu EF Core.This approach allows you to scaffold a DbContext and the entity type classes by reverse engineering your database schema into an EF Core model.

Uwaga

[Tworzenie i upuść interfejsów API] 3 można również utworzyć schemat bazy danych z modelu EF Core.The create and drop APIs can also create the database schema from your EF Core model. Są to jednak głównie do testowania, prototypowania i inne scenariusze, gdzie jest dopuszczalne porzucenie bazy danych.However, they are primarily for testing, prototyping, and other scenarios where dropping the database is acceptable.