Zarządzanie schematami bazy danychManaging Database Schemas

EF Core zawiera dwa podstawowe sposoby synchronizacja schematu modelu i bazie danych EF Core. Aby wybrać między nimi, należy zdecydować, czy modelu platformy EF Core lub schemat bazy danych jest źródło prawdziwych danych.EF Core provides two primary ways of keeping your EF Core model and database schema in sync. To choose between the two, decide whether your EF Core model or the database schema is the source of truth.

Aby modelu platformy EF Core jako źródło prawdziwych danych, należy użyć migracje.If you want your EF Core model to be the source of truth, use Migrations. Po wprowadzeniu dowolnych zmian do modelu platformy EF Core, to podejście przyrostowo dotyczy odpowiedniej zmiany schematu bazy danych, aby pozostaje zgodny z modelu platformy EF Core.As you make changes to your EF Core model, this approach incrementally applies the corresponding schema changes to your database so that it remains compatible with your EF Core model.

Użyj [odwrotnego Engineering] 2 Jeśli schemat bazy danych jako źródło prawdziwych danych.Use Reverse Engineering if you want your database schema to be the source of truth. Takie podejście umożliwia tworzenia szkieletu typu DbContext i klasami typu jednostki przez odtwarzanie schemat bazy danych do modelu platformy EF Core.This approach allows you to scaffold a DbContext and the entity type classes by reverse engineering your database schema into an EF Core model.

Uwaga

[Tworzenie i upuszczanie interfejsów API] 3 można również utworzyć schemat bazy danych z modelu platformy EF Core.The create and drop APIs can also create the database schema from your EF Core model. Jednak są one głównie do testowania, tworzenia prototypów i innych scenariuszy, w których porzucenie bazy danych jest do zaakceptowania.However, they are primarily for testing, prototyping, and other scenarios where dropping the database is acceptable.