Dotyczące narzędzi programu Entity Framework CoreEntity Framework Core tools reference

Pomoc narzędzia Entity Framework Core przy użyciu zadania podczas projektowania.The Entity Framework Core tools help with design-time development tasks. Są głównie używane do zarządzania, migracji i do tworzenia szkieletu DbContext i typów jednostki przez odtwarzanie schemat bazy danych.They're primarily used to manage Migrations and to scaffold a DbContext and entity types by reverse engineering the schema of a database.

Oba narzędzia uwidaczniają taką samą funkcjonalność.Both tools expose the same functionality. Jeśli tworzysz w programie Visual Studio, zalecamy użycie Konsola Menedżera pakietów narzędzi, ponieważ zapewniają one bardziej zintegrowanego środowiska pracy.If you're developing in Visual Studio, we recommend using the Package Manager Console tools since they provide a more integrated experience.

Następne krokiNext steps