Entity Framework podstawowe narzędziaEntity Framework Core Tools

Entity Framework podstawowe narzędzia pomóc podczas opracowywania aplikacji EF Core.The Entity Framework Core Tools help you during the development of EF Core apps. Aby utworzyć szkielet typy DbContext i jednostki przez odtwarzanie schematu bazy danych oraz do zarządzania migracji są używane przede wszystkim.They're primarily used to scaffold a DbContext and entity types by reverse engineering the schema of a database, and to manage Migrations.

[Konsoli Menedżera pakietów (PMC) EF podstawowe narzędzia] 1 zapewnienie wyższego poziomu środowiska w programie Visual Studio.The EF Core Package Manager Console (PMC) Tools provide a superior experience inside Visual Studio. Uruchom je przy użyciu narzędzia NuGet Konsola Menedżera pakietów.Run them using NuGet's Package Manager Console. Te narzędzia Praca z projektami zarówno .NET Framework i .NET Core.These tools work with both .NET Framework and .NET Core projects.

[Narzędzia wiersza polecenia platformy .NET Core EF] 3 są rozszerzeniem [narzędzi interfejsu wiersza polecenia (CLI) platformy .NET Core] 4 , które są obsługujący wiele platform i mogą uruchamiać poza Visual Studio.The EF Core .NET Command-line Tools are an extension to the .NET Core command-line interface (CLI) tools that are cross-platform and can run outside of Visual Studio. Narzędzia te wymagają projekt zestawu SDK programu .NET Core (jeden z Sdk="Microsoft.NET.Sdk" lub podobne w pliku projektu).These tools require a .NET Core SDK project (one with Sdk="Microsoft.NET.Sdk" or similar in the project file).

Zarówno narzędzia uwidaczniają te same funkcje.Both tools expose the same functionality. Jeśli projektujesz w programie Visual Studio, zaleca się za pomocą narzędzia PMC, ponieważ zapewniają większą integrację.If you're developing in Visual Studio, we recommend using the PMC Tools since they provide a more integrated experience.

StrukturyFrameworks

Narzędzia obsługi projektach przeznaczonych dla platformy .NET Framework lub .NET Core.The tools support projects targeting .NET Framework or .NET Core.

Jeśli chcesz użyć biblioteki klas, należy rozważyć, jeśli to możliwe przy użyciu biblioteki klas .NET Core lub .NET Framework.If you want to use a class library, then consider using a .NET Core or .NET Framework class library if possible. Spowoduje to co najmniej problemy z narzędzi platformy .NET.This will result in the least issues with .NET tooling. Jeśli zamiast tego chcesz użyć .NET Standard biblioteki klas, następnie należy użyć projekt startowy .NET Framework lub .NET Core tak, aby narzędzi conrete platformy docelowej, do którego można załadować biblioteki klas.If instead you wish to use a .NET Standard class library, then you will need to use a startup project that targets .NET Framework or .NET Core so that the tooling has a conrete target platform into which it can load your class library. Ten projekt startowy może być fikcyjny projektu z żadnego kodu rzeczywistych — jest wymagana jedynie zapewnienie elementu docelowego dla narzędzia.This startup project can be a dummy project with no real code--it is only needed to provide a target for the tooling.

Jeśli projekt jest przeznaczony dla innej framework (na przykład aplikacja uniwersalna systemu Windows lub Xamarin), następnie należy utworzyć oddzielne biblioteki klas .NET Standard.If your project targets another framework (for example, Universal Windows or Xamarin), then you will need to create a separate .NET Standard class library. W takim przypadku należy wykonać wskazówki powyżej, aby również utworzyć projekt startowy, które mogą być używane przez narzędzia.In this case, follow the guidance above to also create a startup project that can be used by the tooling.

Uruchamianie i projektów docelowychStartup and Target Projects

Przy każdym wywołaniu polecenia obejmuje dwa projekty: Projekt startowy i projektu docelowego.Whenever you invoke a command, there are two projects involved: the target project and the startup project.

Projekt docelowy jest w przypadku, gdy zostaną dodane wszystkie pliki (lub w niektórych przypadkach usunięte).The target project is where any files are added (or in some cases removed).

Projekt startowy jest emulowane przez narzędzia podczas wykonywania kodu projektu.The startup project is the one emulated by the tools when executing your project's code.

Zarówno projekt startowy, jak i docelowy projekt może być taka sama.Both the target project and the startup project can be the same.