Usługi w czasie projektowaniaDesign-time services

Niektóre usługi używane przez narzędzia są używane tylko w czasie projektowania.Some services used by the tools are only used at design time. Te usługi są zarządzane oddzielnie od usługi czasu wykonywania EF Core, aby zapobiec wdrażany z aplikacją.These services are managed separately from EF Core's runtime services to prevent them from being deployed with your app. Aby zastąpić jedną z tych usług (na przykład usługa generuje pliki migracji), Dodaj implementację IDesignTimeServices na Twój projekt startowy.To override one of these services (for example the service to generate migration files), add an implementation of IDesignTimeServices to your startup project.

class MyDesignTimeServices : IDesignTimeServices
{
    public void ConfigureDesignTimeServices(IServiceCollection services)
        => services.AddSingleton<IMigrationsCodeGenerator, MyMigrationsCodeGenerator>()
}