TestowanieTesting

Można przetestować składniki przy użyciu funkcji, która przybliża łączenia z bazą danych rzeczywistych, bez potrzeby rzeczywistej bazy danych operacji We/Wy.You may want to test components using something that approximates connecting to the real database, without the overhead of actual database I/O operations.

Istnieją dwie główne opcje, aby to zrobić:There are two main options for doing this:

  • Trybu w pamięci SQLite umożliwia pisanie wydajne testy względem dostawcy, który zachowuje się jak relacyjnej bazy danych.SQLite in-memory mode allows you to write efficient tests against a provider that behaves like a relational database.
  • Dostawca InMemory jest lekki dostawcy, który ma minimalny zależności, ale nie zawsze zachowywać się jak relacyjnej bazy danych.The InMemory provider is a lightweight provider that has minimal dependencies, but does not always behave like a relational database.