TestowanieTesting

Można przetestować składników za pomocą coś, co przybliża z bazą danych rzeczywistych, bez konieczności operacji We/Wy bazy danych.You may want to test components using something that approximates connecting to the real database, without the overhead of actual database I/O operations.

Istnieją dwie główne opcje w ten sposób:There are two main options for doing this:

  • Tryb w pamięci SQLite pozwala na zapis efektywne testy względem dostawcy, który zachowuje się jak relacyjnej bazy danych.SQLite in-memory mode allows you to write efficient tests against a provider that behaves like a relational database.
  • Dostawca InMemory jest uproszczone dostawcę, który ma minimalne zależności, ale nie zawsze zachowują się jak relacyjnej bazy danych.The InMemory provider is a lightweight provider that has minimal dependencies, but does not always behave like a relational database.