Uwzględnianie i wykluczanie właściwościIncluding & Excluding Properties

W tym właściwości w modelu oznacza, że EF ma metadane dotyczące tej właściwości i podejmie próbę odczytu i zapisu wartości z i do bazy danych.Including a property in the model means that EF has metadata about that property and will attempt to read and write values from/to the database.

KonwencjeConventions

Zgodnie z Konwencją właściwości publicznej metody pobierającej i ustawiającej zostaną uwzględnione w modelu.By convention, public properties with a getter and a setter will be included in the model.

Adnotacje danychData Annotations

Korzystanie z adnotacji danych, które mają zostać wykluczone z właściwością z modelu.You can use Data Annotations to exclude a property from the model.

public class Blog
{
  public int BlogId { get; set; }
  public string Url { get; set; }

  [NotMapped]
  public DateTime LoadedFromDatabase { get; set; }
}

Interfejs Fluent APIFluent API

Interfejs Fluent API umożliwia wykluczać właściwość z modelu.You can use the Fluent API to exclude a property from the model.

class MyContext : DbContext
{
  public DbSet<Blog> Blogs { get; set; }

  protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
  {
    modelBuilder.Entity<Blog>()
      .Ignore(b => b.LoadedFromDatabase);
  }
}

public class Blog
{
  public int BlogId { get; set; }
  public string Url { get; set; }

  public DateTime LoadedFromDatabase { get; set; }
}