Klucze podstawowePrimary Keys

Uwaga

Konfiguracja opisana w tej sekcji ma zastosowanie do relacyjnych baz danych w zasadzie.The configuration in this section is applicable to relational databases in general. Metody rozszerzenia pokazane staną się dostępne po zainstalowaniu dostawcy relacyjnej bazy danych (z powodu udostępnionego Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational pakietu).The extension methods shown here will become available when you install a relational database provider (due to the shared Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational package).

Wprowadzono ograniczenia klucza podstawowego dla klucza poszczególnych typów jednostek.A primary key constraint is introduced for the key of each entity type.

KonwencjeConventions

Według Konwencji, będzie miała nazwę klucza podstawowego w bazie danych PK_<type name>.By convention, the primary key in the database will be named PK_<type name>.

Adnotacji danychData Annotations

Za pomocą adnotacji danych można skonfigurować określone aspekty relacyjnej bazy danych klucza podstawowego.No relational database specific aspects of a primary key can be configured using Data Annotations.

Interfejsu API FluentFluent API

Aby skonfigurować nazwę ograniczenia klucza podstawowego w bazie danych, można użyć interfejsu API Fluent.You can use the Fluent API to configure the name of the primary key constraint in the database.

class MyContext : DbContext
{
  public DbSet<Blog> Blogs { get; set; }

  protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
  {
    modelBuilder.Entity<Blog>()
      .HasKey(b => b.BlogId)
      .HasName("PrimaryKey_BlogId");
  }
}

public class Blog
{
  public int BlogId { get; set; }
  public string Url { get; set; }
}