Obsługiwane przez podstawowe EF implementacje .NET.NET implementations supported by EF Core

Chcemy Core EF udostępnienia dowolnym można napisać kod .NET i nadal pracujemy do tego celu.We want EF Core to be available anywhere you can write .NET code, and we're still working towards that goal. Podczas obsługi EF rdzeni na oprogramowanie .NET Core i .NET Framework jest objęta automatycznych testów i wiele skalowalnych aplikacji znane go użyć pomyślnie, Mono, Xamarin i platformy uniwersalnej systemu Windows mają problemy.While EF Core's support on .NET Core and .NET Framework is covered by automated testing and many applications known to be using it successfully, Mono, Xamarin and UWP have some issues.

W poniższej tabeli przedstawiono wskazówki dotyczące każdej implementacji .NET:The following table provides guidance for each .NET implementation:

Implementacja .NET.NET implementation StanStatus EF podstawowe wymagania 1.xEF Core 1.x requirements EF podstawowe wymagania 2.x (1)EF Core 2.x requirements (1)
Oprogramowanie .NET core (platformy ASP.NET Core, konsoliitp.).NET Core (ASP.NET Core, Console, etc.) W pełni obsługiwane i zalecaneFully supported and recommended Oprogramowanie .NET core SDK 1.x.NET Core SDK 1.x .NET Core SDK 2.x.NET Core SDK 2.x
.NET framework (WinForms, WPF, ASP.NET, konsoliitp.).NET Framework (WinForms, WPF, ASP.NET, Console, etc.) W pełni obsługiwane i zalecanym.Fully supported and recommended. Są dostępne również EF6 (2)EF6 also available (2) .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1
Mono & XamarinMono & Xamarin Trwa (3)In progress (3) Mono 4.6Mono 4.6
Xamarin.iOS 10Xamarin.iOS 10
Xamarin.Mac 3Xamarin.Mac 3
Xamarin.Android 7Xamarin.Android 7
5.4 monoMono 5.4
Xamarin.iOS 10.14Xamarin.iOS 10.14
Xamarin.Mac 3.8Xamarin.Mac 3.8
Xamarin.Android 7.5Xamarin.Android 7.5
Platforma uniwersalna systemu WindowsUniversal Windows Platform Podstawowe EF 2.0.1 zalecane (4)EF Core 2.0.1 recommended (4) Pakiet 5.x .NET core platformy uniwersalnej systemu Windows.NET Core UWP 5.x package Pakiet 6.x .NET core platformy uniwersalnej systemu Windows.NET Core UWP 6.x package

(1) EF Core 2.0 elementów docelowych i dlatego wymaga implementacje .NET, które obsługują .NET 2.0 standardowe.(1) EF Core 2.0 targets and therefore requires .NET implementations that support .NET Standard 2.0.

(2) Zobacz porównania Core EF & EF6 wybranie odpowiedniej technologii.(2) See Compare EF Core & EF6 to choose the right technology.

(3) Problemów i znane ograniczenia za pomocą platformy Xamarin, które mogą uniemożliwić niektórych aplikacji utworzony przy użyciu EF Core 2.0 działać poprawnie.(3) There are issues and known limitations with Xamarin which may prevent some applications developed using EF Core 2.0 from working correctly. Zapoznaj się z listą [aktywne problemy] ( dla rozwiązania.Check the list of [active issues]( for workarounds.

(4) Wcześniejszych wersjach programu .NET platformy uniwersalnej systemu Windows i EF Core ma wiele problemów ze zgodnością, szczególnie w przypadku aplikacji kompilowane z łańcuchem narzędzi platformy .NET Native.(4) Earlier versions of EF Core and .NET UWP had numerous compatibility issues, especially with applications compiled with the .NET Native toolchain. Nowa wersja platformy .NET UWP dodaje obsługę .NET 2.0 standardowe i zawiera .NET Native 2.0, która naprawia większość problemów ze zgodnością wcześniej zgłoszonych.The new .NET UWP version adds support for .NET Standard 2.0 and contains .NET Native 2.0, which fixes most of the compatibility issues previously reported. Bardziej dokładnie przetestowane EF Core 2.0.1 z platformy uniwersalnej systemu Windows, ale nie automatycznego testowania.EF Core 2.0.1 has been tested more thoroughly with UWP but testing is not automated.

W przypadku dowolnej kombinacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zaleca się utworzenie nowych problemów na EF Core problem z obiektem śledzącym.For any combination that doesn’t work as expected, we encourage creating new issues on the EF Core issue tracker. Xamarin określonych problemów moduł śledzący problem dla Xamarin.Android lub Xamarin.iOS.For Xamarin-specific issues use the issue tracker for Xamarin.Android or Xamarin.iOS.