Implementacji platformy .NET obsługiwanych przez platformę EF Core.NET implementations supported by EF Core

Chcemy, aby programu EF Core była dostępna wszędzie można napisać kod .NET i nadal pracujemy do tego celu.We want EF Core to be available anywhere you can write .NET code, and we're still working towards that goal. Podczas obsługi programu EF Core w .NET Core i .NET Framework jest objęta zautomatyzowanego testowania i wiele aplikacji znane go używać pomyślnie, platformy Mono, Xamarin i platformy uniwersalnej systemu Windows mają pewne problemy.While EF Core's support on .NET Core and .NET Framework is covered by automated testing and many applications known to be using it successfully, Mono, Xamarin and UWP have some issues.

OmówienieOverview

W poniższej tabeli przedstawiono wskazówki dotyczące każdej implementacji .NET:The following table provides guidance for each .NET implementation:

Implementacja programu .NET.NET implementation StanStatus Wymagania dotyczące programu EF Core 1.xEF Core 1.x requirements Wymagania dotyczące programu EF Core 2.x (1)EF Core 2.x requirements (1)
.NET core (platformy ASP.NET Core, konsoliitp.).NET Core (ASP.NET Core, Console, etc.) W pełni obsługiwane i zalecaneFully supported and recommended Zestaw SDK dla platformy .NET core 1.x.NET Core SDK 1.x .NET Core SDK 2.x.NET Core SDK 2.x
.NET framework (WinForms, WPF, ASP.NET, konsoliitp.).NET Framework (WinForms, WPF, ASP.NET, Console, etc.) W pełni obsługiwane i zalecane.Fully supported and recommended. Dostępne są też EF6 (2)EF6 also available (2) .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1
Narzędzie mono i XamarinMono & Xamarin Trwającą (3)In progress (3) Narzędzie mono 4.6Mono 4.6
Xamarin.iOS 10Xamarin.iOS 10
Xamarin.Mac 3Xamarin.Mac 3
Xamarin.Android 7Xamarin.Android 7
5.4 platformy monoMono 5.4
Xamarin.iOS 10.14Xamarin.iOS 10.14
Xamarin.Mac 3.8Xamarin.Mac 3.8
Xamarin.Android 7.5Xamarin.Android 7.5
Universal Windows PlatformUniversal Windows Platform EF Core 2.0.1 zalecane (4)EF Core 2.0.1 recommended (4) Pakiet 5.x .NET core, platformy UWP.NET Core UWP 5.x package .NET core, platformy UWP w wersji 6.x pakietu.NET Core UWP 6.x package

(1) EF Core 2.0 jest przeznaczony dla i dlatego wymaga implementacji platformy .NET, które obsługują .NET Standard 2.0.(1) EF Core 2.0 targets and therefore requires .NET implementations that support .NET Standard 2.0.

(2) Zobacz Porównanie programów EF Core i EF6 do wyboru odpowiedniej technologii.(2) See Compare EF Core & EF6 to choose the right technology.

(3) Brak problemów i znane ograniczenia za pomocą platformy Xamarin, które mogą uniemożliwić niektóre aplikacje opracowane przy użyciu programu EF Core 2.0 z działa prawidłowo.(3) There are issues and known limitations with Xamarin which may prevent some applications developed using EF Core 2.0 from working correctly. Sprawdź listę aktywne problemy do rozwiązania problemu.Check the list of active issues for workarounds.

(4) Zobacz Universal Windows Platform dalszej części tego artykułu.(4) See the Universal Windows Platform section of this article.

Platforma uniwersalna systemu WindowsUniversal Windows Platform

Wcześniejszych wersjach programu EF Core i .NET platformy uniwersalnej systemu Windows ma wiele problemów ze zgodnością, szczególnie w przypadku aplikacje skompilowane przy użyciu łańcucha narzędzi .NET Native.Earlier versions of EF Core and .NET UWP had numerous compatibility issues, especially with applications compiled with the .NET Native toolchain. Nowa wersja .NET platformy UWP dodaje obsługę platformy .NET Standard 2.0 i zawiera natywne 2.0 platformy .NET, która naprawia większość problemów ze zgodnością wcześniej zgłoszone.The new .NET UWP version adds support for .NET Standard 2.0 and contains .NET Native 2.0, which fixes most of the compatibility issues previously reported. EF Core 2.0.1 został przetestowany dokładniej za pomocą platformy uniwersalnej systemu Windows, ale nie zautomatyzowane testy.EF Core 2.0.1 has been tested more thoroughly with UWP but testing is not automated.

Podczas korzystania z programu EF Core w platformy uniwersalnej systemu Windows:When using EF Core on UWP:

Zgłaszanie problemówReport issues

Dla dowolnej kombinacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zaleca się utworzenie nowych problemów w narzędzie do śledzenia problemów programu EF Core.For any combination that doesn’t work as expected, we encourage creating new issues on the EF Core issue tracker. Specyficzne dla platformy Xamarin problemów Użyj narzędzia do śledzenia błędów dla Xamarin.Android lub Xamarin.iOS.For Xamarin-specific issues use the issue tracker for Xamarin.Android or Xamarin.iOS.