Dostawca programu EF Core bazy danych w pamięciEF Core In-Memory Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia platformy Entity Framework Core ma być używany z bazą danych w pamięci.This database provider allows Entity Framework Core to be used with an in-memory database. Może to być przydatne w przypadku testowania, mimo że dostawcy bazy danych SQLite w trybie w pamięci może być bardziej odpowiednie zastąpienia testu dla relacyjnych baz danych.This can be useful for testing, although the SQLite provider in in-memory mode may be a more appropriate test replacement for relational databases. Dostawca jest przechowywane jako część projektu programu Entity Framework Core.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core Project.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory NuGet.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory NuGet package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory

RozpocznijGet Started

Następujące zasoby pomoże Ci rozpocząć pracę z tym dostawcą.The following resources will help you get started with this provider.

Obsługiwane baz danychSupported Database Engines

  • Wbudowane bazy danych w pamięci (przeznaczony tylko do celów testowych)Built-in in-memory database (designed for testing purposes only)

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszy).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Narzędzie mono (4.2.0 lub nowszy)Mono (4.2.0 onwards)

  • Platforma uniwersalna systemu WindowsUniversal Windows Platform