Dostawca programu EF podstawowej bazy danych w pamięciEF Core In-Memory Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core ma być używany z bazy danych w pamięci.This database provider allows Entity Framework Core to be used with an in-memory database. Jest to przydatne podczas testowania kodu korzystającego z programu Entity Framework Core.This is useful when testing code that uses Entity Framework Core. Dostawca jest przechowywany jako część projektu EntityFramework GitHub.The provider is maintained as part of the EntityFramework GitHub project.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory NuGet.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory NuGet package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory

RozpocznijGet Started

Następujące zasoby pomoże Ci rozpocząć pracę z tym dostawcą.The following resources will help you get started with this provider.

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • Wbudowane bazy danych w pamięci (przeznaczony tylko do celów testowych)Built-in in-memory database (designed for testing purposes only)

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 i jego nowszych wersjach)Mono (4.2.0 onwards)

  • Platforma uniwersalna systemu WindowsUniversal Windows Platform