Dostawca bazy danych programu MySQL EF CoreMySQL EF Core Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core do użycia z programem MySQL.This database provider allows Entity Framework Core to be used with MySQL. Dostawca jest przechowywany jako część projektu MySQL.The provider is maintained as part of the MySQL project.

Ostrzeżenie

Ten dostawca jest wersji wstępnej.This provider is pre-release.

Uwaga

Ten dostawca nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając innych dostawców, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu MySql.Data.EntityFrameworkCore NuGet.Install the MySql.Data.EntityFrameworkCore NuGet package.

Install-Package MySql.Data.EntityFrameworkCore -Pre

RozpocznijGet Started

Zobacz począwszy od dostawcy MySQL EF Core i Connector/Net 7.0.4.See Starting with MySQL EF Core provider and Connector/Net 7.0.4.

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • MySQLMySQL

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core