Tabele zoptymalizowane pod kątem pamięci, obsługa w dostawcy bazy danych programu SQL Server programu EF CoreMemory-Optimized Tables support in SQL Server EF Core Database Provider

Uwaga

Ta funkcja została wprowadzona w programie EF Core 1.1.This feature was introduced in EF Core 1.1.

Zoptymalizowane pod kątem pamięci tabeli są funkcją programu SQL Server, w którym cała tabela znajduje się w pamięci.Memory-Optimized Tables are a feature of SQL Server where the entire table resides in memory. Drugą kopię danych tabeli jest zachowywana na dysku, ale tylko na potrzeby trwałości.A second copy of the table data is maintained on disk, but only for durability purposes. Dane w tabelach zoptymalizowanych pod kątem pamięci jest tylko do odczytu z dysku podczas odzyskiwania bazy danych.Data in memory-optimized tables is only read from disk during database recovery. Na przykład po serwera należy uruchomić ponownie.For example, after a server restart.

Konfigurowanie tabeli zoptymalizowanej pod kątem pamięciConfiguring a memory-optimized table

Można określić, czy jednostka jest zamapowana do tabel jest zoptymalizowane pod kątem pamięci.You can specify that the table an entity is mapped to is memory-optimized. Podczas tworzenia i bazę danych przy użyciu programu EF Core na podstawie modelu (przy użyciu migracji lub Database.EnsureCreated()), zoptymalizowana pod kątem pamięci tabeli zostanie utworzony dla tych jednostek.When using EF Core to create and maintain a database based on your model (either with migrations or Database.EnsureCreated()), a memory-optimized table will be created for these entities.

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    modelBuilder.Entity<Blog>()
        .ForSqlServerIsMemoryOptimized();
}