Tabele zoptymalizowane pod kątem pamięci Obsługa w dostawcy bazy danych programu SQL Server EF CoreMemory-Optimized Tables support in SQL Server EF Core Database Provider

Uwaga

Ta funkcja została wprowadzona w EF Core 1.1.This feature was introduced in EF Core 1.1.

Pamięć — tabel zoptymalizowanych pod kątem są funkcją programu SQL Server, w którym cała tabela znajduje się w pamięci.Memory-Optimized Tables are a feature of SQL Server where the entire table resides in memory. Drugą kopię danych tabeli jest zachowywana na dysku, ale tylko na potrzeby trwałości.A second copy of the table data is maintained on disk, but only for durability purposes. Dane w tabelach zoptymalizowanych pod kątem pamięci jest tylko do odczytu z dysku podczas odzyskiwania bazy danych.Data in memory-optimized tables is only read from disk during database recovery. Na przykład po serwera należy ponownie uruchomić.For example, after a server restart.

Konfigurowanie tabeli zoptymalizowanej pod kątem pamięciConfiguring a memory-optimized table

Można określić, że jednostka jest zamapowana do tabeli jest zoptymalizowany pod kątem pamięci.You can specify that the table an entity is mapped to is memory-optimized. Gdy przy użyciu EF Core można tworzyć i obsługiwać bazy danych na podstawie modelu (za pomocą migracji lub Database.EnsureCreated()), zostanie utworzona tabeli zoptymalizowanej pod kątem pamięci dla tych obiektów.When using EF Core to create and maintain a database based on your model (either with migrations or Database.EnsureCreated()), a memory-optimized table will be created for these entities.

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    modelBuilder.Entity<Blog>()
        .ForSqlServerIsMemoryOptimized();
}