Dostawca bazy danych podstawowych EF SQLiteSQLite EF Core Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core ma być używany z bazy danych SQLite.This database provider allows Entity Framework Core to be used with SQLite. Dostawca jest przechowywany jako część projektu Entity Framework Core.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core project.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite

RozpocznijGet Started

Następujące zasoby pomoże Ci rozpocząć pracę z tym dostawcą.The following resources will help you get started with this provider.

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • SQLite (3.7 lub nowszej)SQLite (3.7 onwards)

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 i jego nowszych wersjach)Mono (4.2.0 onwards)

  • Platforma uniwersalna systemu WindowsUniversal Windows Platform

OgraniczeniaLimitations

Zobacz ograniczenia SQLite dla pewne ważne ograniczenia dostawcy bazy danych SQLite.See SQLite Limitations for some important limitations of the SQLite provider.