Wykonywanie zapytania na danychQuerying Data

Entity Framework Core używa języka integracji zapytania (LINQ) wykonać zapytania o dane z bazy danych.Entity Framework Core uses Language Integrate Query (LINQ) to query data from the database. LINQ umożliwia przy użyciu języka C# (lub z języka .NET) do zapisania jednoznacznie zapytań opartych na klas pochodnych kontekstu i jednostki.LINQ allows you to use C# (or your .NET language of choice) to write strongly typed queries based on your derived context and entity classes. Reprezentacja zapytania LINQ są przekazywane do dostawcy bazy danych, aby być przetłumaczony na język kwerendy specyficzne dla bazy danych (np. SQL relacyjnej bazy danych).A representation of the LINQ query is passed to the database provider, to be translated in database-specific query language (e.g. SQL for a relational database). Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania zapytania, zobacz jak działa zapytanie.For more detailed information on how a query is processed, see How Query Works.