Zapytania podstawowegoBasic Queries

Dowiedz się, jak załadować jednostek z bazy danych przy użyciu języka integracji zapytania (LINQ).Learn how to load entities from the database using Language Integrate Query (LINQ).

Porada

Można wyświetlić w tym artykule próbki w witrynie GitHub.You can view this article's sample on GitHub.

101 przykłady interfejsów LINQ101 LINQ samples

Ta strona zawiera kilka przykładów w celu osiągnięcia typowe zadania związane z programu Entity Framework Core.This page shows a few examples to achieve common tasks with Entity Framework Core. Aby rozbudowany zestaw przykładów przedstawiający, co jest możliwe za pomocą LINQ, zobacz 101 przykłady interfejsów LINQ.For an extensive set of samples showing what is possible with LINQ, see 101 LINQ Samples.

Ładowania wszystkich danychLoading all data

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blogs = context.Blogs.ToList();
}

Ładowanie pojedynczej jednostkiLoading a single entity

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blog = context.Blogs
    .Single(b => b.BlogId == 1);
}

FiltrowanieFiltering

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blogs = context.Blogs
    .Where(b => b.Url.Contains("dotnet"))
    .ToList();
}