Wykonanie zapytania o daneQuerying Data

Entity Framework Core używa Language Integrated Query (LINQ) do zapytania o dane z bazy danych.Entity Framework Core uses Language Integrated Query (LINQ) to query data from the database. LINQ umożliwia przy użyciu języka C# (lub wybranym języku .NET) do pisania zapytań silnie typizowaną oparte na klasach pochodnych kontekstu i jednostki.LINQ allows you to use C# (or your .NET language of choice) to write strongly typed queries based on your derived context and entity classes. Reprezentacja zapytania LINQ są przekazywane do dostawcy bazy danych, aby być przetłumaczony na język zapytań specyficznych dla bazy danych (na przykład SQL dla relacyjnej bazy danych).A representation of the LINQ query is passed to the database provider, to be translated in database-specific query language (for example, SQL for a relational database). Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania zapytania, zobacz jak działa zapytanie.For more detailed information on how a query is processed, see How Query Works.