Porównanie cech EF Core i EF6EF Core and EF6 Feature by Feature Comparison

W poniższej tabeli porównano funkcje dostępne w EF Core i EF6.The following table compares the features available in EF Core and EF6. Jest on przeznaczony do zapewniają wysokiego poziomu porównania i nie listy wszystkich funkcji lub spróbuj podać szczegółowe informacje na temat możliwych różnic między sposób działania takie same funkcji.It is intended to give a high level comparison and does not list every feature, or attempt to give details on possible differences between how the same feature works.

Kolumna EF Core zawiera numer wersji produktu, w którym najpierw pojawił się funkcja.The EF Core column contains the number of the product version in which the feature first appeared.

Tworzenie modeluCreating a Model EF 6EF 6 Podstawowe EFEF Core
Mapowania klasy podstawoweBasic class mapping TakYes 1.01.0
Konstruktorów z parametramiConstructors with parameters 2.12.1
Konwersje wartości właściwościProperty value conversions 2.12.1
Typy mapowane z kluczy (typy zapytań)Mapped types with no keys (query types) 2.12.1
KonwencjeConventions TakYes 1.01.0
Konwencje niestandardowychCustom conventions TakYes 1.0 (częściowe)1.0 (partial)
Adnotacje danychData annotations TakYes 1.01.0
Interfejsu API FluentFluent API TakYes 1.01.0
Dziedziczenie: Tabela hierarchii (TPH)Inheritance: Table per hierarchy (TPH) TakYes 1.01.0
Dziedziczenie: Tabela na typ (TPT)Inheritance: Table per type (TPT) TakYes
Dziedziczenie: Tabel na konkretną klasę (TPC)Inheritance: Table per concrete class (TPC) TakYes
Właściwości stanu w tleShadow state properties 1.01.0
Klucze alternatywneAlternate keys 1.01.0
Wiele do wielu bez sprzężenia jednostkiMany-to-many without join entity TakYes
Generowanie klucza: bazy danychKey generation: Database TakYes 1.01.0
Generowanie klucza: klientaKey generation: Client 1.01.0
Typy złożone/własnościąComplex/owned types TakYes 2.02.0
Dane przestrzenneSpatial data TakYes
Graficzny wizualizacji modeluGraphical visualization of model TakYes
Edytor graficzny modelGraphical model editor TakYes
Format modelu: kod:Model format: Code TakYes 1.01.0
Format modelu: EDMX (XML)Model format: EDMX (XML) TakYes
Utwórz model z bazy danych: wiersza poleceniaCreate model from database: Command line TakYes 1.01.0
Utwórz model z bazy danych: Kreator VSCreate model from database: VS wizard TakYes
Aktualizuj model z bazy danychUpdate model from database CzęściowePartial
Zapytanie globalne filtryGlobal query filters 2.02.0
Dzielenie tabeliTable splitting TakYes 2.02.0
Podziel jednostkiEntity splitting TakYes
Mapowanie funkcji skalarnych bazy danychDatabase scalar function mapping SłaboPoor 2.02.0
Mapowanie pólField mapping 1.11.1
Wykonanie zapytania o daneQuerying Data EF6EF6 Podstawowe EFEF Core
zapytania LINQLINQ queries TakYes 1.0 (w toku dla złożonych zapytań)1.0 (in-progress for complex queries)
Czytelny wygenerowanym SQLReadable generated SQL SłaboPoor 1.01.0
Ocena mieszanych klient serwerMixed client/server evaluation 1.01.0
GroupBy tłumaczeniaGroupBy translation TakYes 2.12.1
Podczas ładowania danych powiązanych: wczesnyLoading related data: Eager TakYes 1.01.0
Podczas ładowania danych powiązanych: Eager ładowania dla typów pochodnychLoading related data: Eager loading for derived types 2.12.1
Podczas ładowania danych powiązanych: powolneLoading related data: Lazy TakYes 2.12.1
Podczas ładowania danych powiązanych: jawneLoading related data: Explicit TakYes 1.11.1
Nieprzetworzona kwerendy SQL: typy jednostekRaw SQL queries: Entity types TakYes 1.01.0
Nieprzetworzona kwerendy SQL: typy innego niż jednostka (np. typy zapytań)Raw SQL queries: Non-entity types (e.g. query types) TakYes 2.12.1
Nieprzetworzona kwerendy SQL: tworzenie za pomocą LINQRaw SQL queries: Composing with LINQ 1.01.0
Jawnie skompilowane zapytaniaExplicitly compiled queries SłaboPoor 2.02.0
Język zapytań tekst (np. SQL jednostki)Text-based query language (e.g. Entity SQL) 1.01.0
Zapisywanie danychSaving Data EF6EF6 Podstawowe EFEF Core
Śledzenie zmian: migawkiChange tracking: Snapshot TakYes 1.01.0
Śledzenie zmian: powiadomieńChange tracking: Notification TakYes 1.01.0
Śledzenie zmian: serwerów proxyChange tracking: Proxies TakYes
Uzyskiwanie dostępu do śledzonych stanuAccessing tracked state TakYes 1.01.0
Optymistycznej współbieżnościOptimistic concurrency TakYes 1.01.0
TransakcjeTransactions TakYes 1.01.0
Przetwarzanie wsadowe instrukcjiBatching of statements 1.01.0
Mapowanie procedury składowanejStored procedure mapping TakYes
Odłączony niskiego poziomu interfejsy API programu graphDisconnected graph low-level APIs SłaboPoor 1.01.0
Wykres odłączonego End-to-endDisconnected graph End-to-end 1.0 (częściowe)1.0 (partial)
Inne funkcjeOther Features EF6EF6 Podstawowe EFEF Core
MigracjeMigrations TakYes 1.01.0
Interfejsy API tworzenia/usuwania bazy danychDatabase creation/deletion APIs TakYes 1.01.0
Dane inicjatoraSeed data TakYes 2.12.1
Elastyczność połączeniaConnection resiliency TakYes 1.11.1
Cykl życia przechwytuje (zdarzenia, przejęcie)Lifecycle hooks (events, interception) TakYes
Rejestrowanie proste (np. Database.Log)Simple Logging (e.g. Database.Log) TakYes
Buforowanie typu DbContextDbContext pooling 2.02.0
Dostawcy baz danychDatabase Providers EF6EF6 Podstawowe EFEF Core
SQL ServerSQL Server TakYes 1.01.0
MySQLMySQL TakYes 1.01.0
PostgreSQLPostgreSQL TakYes 1.01.0
OracleOracle TakYes 1.0 (1)1.0 (1)
SQLiteSQLite TakYes 1.01.0
SQL Server CompactSQL Server Compact TakYes 1.0 (2)1.0 (2)
DB2DB2 TakYes 1.01.0
FirebirdFirebird TakYes 2.02.0
Jet (programu Microsoft Access)Jet (Microsoft Access) 2.0 (2)2.0 (2)
Pamięć (na potrzeby testowania)In-memory (for testing) 1.01.0
PlatformyPlatforms EF6EF6 Podstawowe EFEF Core
.NET framework (konsoli, WinForms, WPF, ASP.NET).NET Framework (Console, WinForms, WPF, ASP.NET) TakYes 1.01.0
Oprogramowanie .NET core (Konsola, platformy ASP.NET Core).NET Core (Console, ASP.NET Core) 1.01.0
Mono & XamarinMono & Xamarin 1.0 (w toku)1.0 (in-progress)
Platforma UWPUWP 1.0 (w toku)1.0 (in-progress)

1 aktualnie jest dostępna płatną dostawcy.1 There is currently a paid provider available. Trwa praca wolnego oficjalnego dostawcę dla Oracle.A free official provider for Oracle is being worked on. 2 ten dostawca działa tylko w środowisku .NET Framework (a nie w .NET Core).2 This provider only works on .NET Framework (not on .NET Core).