Porównanie poszczególnych funkcji programu EF Core i EF6EF Core and EF6 Feature by Feature Comparison

W poniższej tabeli porównano funkcje dostępne w programu EF Core i EF6.The following table compares the features available in EF Core and EF6. Jest on przeznaczony do zapewniają wysokiego poziomu porównania i nie listę wszystkich funkcji lub spróbuj podać szczegółowe informacje na temat możliwych różnic między sposobu działania takie same funkcji.It is intended to give a high level comparison and does not list every feature, or attempt to give details on possible differences between how the same feature works.

Kolumna programu EF Core zawiera numer wersji produktu, w którym najpierw pojawiły się tę funkcję.The EF Core column contains the number of the product version in which the feature first appeared.

Tworzenie modeluCreating a Model EF 6EF 6 EF CoreEF Core
Mapowanie klasy podstawoweBasic class mapping TakYes 1.01.0
Konstruktorów z parametramiConstructors with parameters 2.12.1
Konwersje wartości właściwościProperty value conversions 2.12.1
Mapowanych typach bez kluczy (typy zapytań)Mapped types with no keys (query types) 2.12.1
KonwencjeConventions TakYes 1.01.0
Konwencje niestandardoweCustom conventions TakYes 1.0 (częściowa Obsługa)1.0 (partial)
Adnotacje danychData annotations TakYes 1.01.0
Interfejs Fluent APIFluent API TakYes 1.01.0
Dziedziczenie: Tabel na hierarchii (TPH)Inheritance: Table per hierarchy (TPH) TakYes 1.01.0
Dziedziczenie: Tabela według typu (TPT)Inheritance: Table per type (TPT) TakYes
Dziedziczenie: Tabel na konkretnej klasy (TPC)Inheritance: Table per concrete class (TPC) TakYes
Właściwości stanu w tleShadow state properties 1.01.0
Klucze alternatywneAlternate keys 1.01.0
Wiele do wielu bez łączenia jednostekMany-to-many without join entity TakYes
Generowanie klucza: bazy danychKey generation: Database TakYes 1.01.0
Generowanie klucza: klientaKey generation: Client 1.01.0
Typy złożone/właścicielemComplex/owned types TakYes 2.02.0
Dane przestrzenneSpatial data TakYes
Wizualizacja graficzna modeluGraphical visualization of model TakYes
Graficzny Edytor koduGraphical model editor TakYes
Wzór format: kodModel format: Code TakYes 1.01.0
Wzór format: EDMX (XML)Model format: EDMX (XML) TakYes
Tworzenie modelu z bazy danych: wiersza poleceniaCreate model from database: Command line TakYes 1.01.0
Tworzenie modelu z bazy danych: Kreator programu VSCreate model from database: VS wizard TakYes
Aktualizowanie modelu z bazy danychUpdate model from database CzęściowePartial
Filtry zapytań globalnychGlobal query filters 2.02.0
Dzielenie tabeliTable splitting TakYes 2.02.0
Podział jednostkiEntity splitting TakYes
Mapowanie funkcji skalarnej bazy danychDatabase scalar function mapping SłaboPoor 2.02.0
Mapowanie pólField mapping 1.11.1
Wykonanie zapytania o daneQuerying Data EF6EF6 EF CoreEF Core
zapytania LINQLINQ queries TakYes 1.0 (w toku dla złożonych zapytań)1.0 (in-progress for complex queries)
Elementu Readable wygenerowanego kodu SQLReadable generated SQL SłaboPoor 1.01.0
Ocena mieszane klient serwerMixed client/server evaluation 1.01.0
GroupBy tłumaczeniaGroupBy translation TakYes 2.12.1
Ładowanie powiązanych danych: EagerLoading related data: Eager TakYes 1.01.0
Ładowanie powiązanych danych: Eager ładowania dla typów pochodnychLoading related data: Eager loading for derived types 2.12.1
Ładowanie powiązanych danych: powolneLoading related data: Lazy TakYes 2.12.1
Ładowanie powiązanych danych: jawneLoading related data: Explicit TakYes 1.11.1
Pierwotne zapytania SQL: typy jednostekRaw SQL queries: Entity types TakYes 1.01.0
Pierwotne zapytania SQL: typy innego niż jednostka (typy zapytań)Raw SQL queries: Non-entity types (query types) TakYes 2.12.1
Pierwotne zapytania SQL: tworzenie za pomocą LINQRaw SQL queries: Composing with LINQ 1.01.0
Zapytania skompilowane jawnieExplicitly compiled queries SłaboPoor 2.02.0
Język zapytań tekstowych (jednostki SQL)Text-based query language (Entity SQL) TakYes
Zapisywanie danychSaving Data EF6EF6 EF CoreEF Core
Śledzenie zmian: migawkiChange tracking: Snapshot TakYes 1.01.0
Śledzenie zmian: powiadomieńChange tracking: Notification TakYes 1.01.0
Śledzenie zmian: serwery proxyChange tracking: Proxies TakYes
Uzyskiwanie dostępu do śledzonych stanuAccessing tracked state TakYes 1.01.0
Optymistyczna współbieżnośćOptimistic concurrency TakYes 1.01.0
TransakcjeTransactions TakYes 1.01.0
Przetwarzanie wsadowe instrukcjiBatching of statements 1.01.0
Mapowanie procedur składowanychStored procedure mapping TakYes
Odłączony niskiego poziomu interfejsy API grafówDisconnected graph low-level APIs SłaboPoor 1.01.0
Wykres odłączonego End-to-endDisconnected graph End-to-end 1.0 (częściowa Obsługa)1.0 (partial)
Inne funkcjeOther Features EF6EF6 EF CoreEF Core
MigracjeMigrations TakYes 1.01.0
Baza danych tworzenia/usuwania interfejsów APIDatabase creation/deletion APIs TakYes 1.01.0
Wstępne wypełnianie danychSeed data TakYes 2.12.1
Elastyczność połączeniaConnection resiliency TakYes 1.11.1
Cykl życia przechwytuje (zdarzenia, przejmowanie)Lifecycle hooks (events, interception) TakYes
Rejestrowanie proste (Database.Log)Simple Logging (Database.Log) TakYes
Buforowanie typu DbContextDbContext pooling 2.02.0
Dostawcy baz danychDatabase Providers EF6EF6 EF CoreEF Core
SQL ServerSQL Server TakYes 1.01.0
MySQLMySQL TakYes 1.01.0
PostgreSQLPostgreSQL TakYes 1.01.0
OracleOracle TakYes 1.0 (1)1.0 (1)
Bazy danych SQLiteSQLite TakYes 1.01.0
SQL Server CompactSQL Server Compact TakYes 1.0 (2)1.0 (2)
DB2DB2 TakYes 1.01.0
FirebirdFirebird TakYes 2.02.0
Jet (Microsoft Access)Jet (Microsoft Access) w wersji 2.0 (2)2.0 (2)
Pamięć (do testowania)In-memory (for testing) 1.01.0
PlatformyPlatforms EF6EF6 EF CoreEF Core
.NET framework (Konsola, WinForms, WPF, ASP.NET).NET Framework (Console, WinForms, WPF, ASP.NET) TakYes 1.01.0
.NET core (Konsola, platformy ASP.NET Core).NET Core (Console, ASP.NET Core) 1.01.0
Narzędzie mono i XamarinMono & Xamarin 1.0 (w toku)1.0 (in-progress)
Platforma UWPUWP 1.0 (w toku)1.0 (in-progress)

1 obecnie jest dostępna płatnych dostawcy.1 There is currently a paid provider available. Trwa praca bezpłatne oficjalnego dostawcę dla Oracle.A free official provider for Oracle is being worked on. 2 ten dostawca działa tylko w programie .NET Framework (nie na platformie .NET Core).2 This provider only works on .NET Framework (not on .NET Core).