Przy użyciu programu EF Core i EF6 w tej samej aplikacjiUsing EF Core and EF6 in the Same Application

Istnieje możliwość użycia programu EF Core i EF6 w tej samej aplikacji .NET Framework lub biblioteki, instalując oba pakiety NuGet.It is possible to use EF Core and EF6 in the same .NET Framework application or library by installing both NuGet packages.

Niektóre typy takich samych nazwach w programu EF Core i EF6 i różnią się jedynie przestrzeni nazw, które mogą skomplikować przy użyciu programu EF Core i EF6, w tym samym pliku kodu.Some types have the same names in EF Core and EF6 and differ only by namespace, which may complicate using both EF Core and EF6 in the same code file. Niejednoznaczności można łatwo usunąć za pomocą dyrektywy aliasu przestrzeni nazw.The ambiguity can be easily removed using namespace alias directives. Na przykład:For example:

using Microsoft.EntityFrameworkCore; // use DbContext for EF Core
using EF6 = System.Data.Entity; // use EF6.DbContext for the EF6 version

Jeśli są Przenoszenie istniejących aplikacji, która ma wiele modeli EF, można selektywnie portu niektóre z nich do programu EF Core i kontynuować korzystanie z platformy EF6 dla innych użytkowników.If you are porting an existing application that has multiple EF models, you can choose to selectively port some of them to EF Core, and continue using EF6 for the others.