Przy użyciu EF Core i EF6 w tej samej aplikacjiUsing EF Core and EF6 in the Same Application

Istnieje możliwość używać EF Core i EF6 w tej samej aplikacji .NET Framework lub biblioteka instalując oba pakiety NuGet.It is possible to use EF Core and EF6 in the same .NET Framework application or library by installing both NuGet packages.

Niektóre typy o takich samych nazwach EF Core i EF6 i różnią się tylko według przestrzeni nazw, które mogą skomplikować, używając EF Core i EF6 w tym samym pliku kodu.Some types have the same names in EF Core and EF6 and differ only by namespace, which may complicate using both EF Core and EF6 in the same code file. Niejednoznaczności można łatwo usunąć przy użyciu dyrektyw aliasu przestrzeni nazw, np.:The ambiguity can be easily removed using namespace alias directives, e.g.:

using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using EF6 = System.Data.Entity; // e.g. EF6.DbContext

Są eksportowanie istniejącej aplikacji, która ma wiele EF modeli, można selektywnie portu niektóre z nich na rdzeń EF, i kontynuować używanie EF6 dla innych.If you are porting an existing application that has multiple EF models, you can choose to selectively port some of them to EF Core, and continue using EF6 for the others.