Tworzenie elementu w imieniu pełnomocnika nie powiodło się w programie Exchange Server 2013 aktualizacja zbiorcza 5

Oryginalny numer artykułu KB:   2986658

Symptomy

Załóżmy, że masz dwóch użytkowników (użytkownik a i użytkownik B) na innym serwerze skrzynek pocztowych w środowisku Exchange Server 2013 skumulowanej aktualizacji 5 . Użytkownik A w imieniu użytkownika B tworzy nową wiadomość e-mail lub inny element przy użyciu aplikacji opartej na programie Exchange Web Services (EWS). W tej sytuacji nie można utworzyć wiadomości e-mail lub elementu.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ wyjątek występuje, gdy żądanie EWS ma X-AnchorMailbox nagłówek ustawiony na adres e-mail użytkownika B.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wprowadź następujące zmiany w pliku Web.config na serwerze dostępu klienta:

Dodaj następujący wiersz kodu w <appSettings> sekcji pliku Web.config:

<add key="SendXBEServerExceptionHeaderToCafe" value="false" />

Uwaga

Plik Web.Config znajduje się w ścieżce: dysk\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\exchweb\ews.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat X-AnchorMailbox nagłówka, zobacz Ogólne informacje na temat nagłówka X-AnchorMailbox.