Pula aplikacji EWS ulega awarii, ponieważ certyfikat uwierzytelniania OAuth serwera Exchange wygasł

Symptomy

Pula aplikacji usług sieci Web programu Exchange (EWS) ulega awarii co 10 – 15 minut na wszystkich serwerach, a aplikacje EWS generują błąd HTTP 503. Zdarzenia te są rejestrowane w Podglądzie zdarzeń:

Log Name:   Application
Source:    MSExchange Common
Date:     <Data time>
Event ID:   4999
Task Category: General
Level:     Error
Keywords:   Classic
User:     N/A
Computer:   Exchange2016.contoso.com
Description:
Watson report about to be sent for process id: 63200, with parameters: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.01.1979.003, w3wp#MSExchangeServicesAppPool, M.Exchange.Security, M.E.S.O.V1ProfileLocalTokenIssuer..ctor, M.E.S.OAuth.OAuthTokenRequestFailedException, 6446-dumptidset, 15.01.1979.003.
ErrorReportingEnabled: False 
Log Name:   System
Source:    Microsoft-Windows-WAS
Date:     <Data time>
Event ID:   5011
Task Category: None
Level:     Warning
Keywords:   Classic
User:     N/A
Computer:   Exchange2016.contoso.com
Description:
A process serving application pool 'MSExchangeServicesAppPool' suffered a fatal communication error with the Windows Process Activation Service. The process id was '29492'. The data field contains the error number.

Przyczyna

Certyfikat Open Authentication (OAuth) programu Exchange Server wygasł.

Rozwiązanie

Aby odnowić certyfikat OAuth, zapoznaj się z tym artykułem .