Komunikat ostrzegawczy nie powiódł się podczas próby edytowania reguły transportu w środowisku programu Exchange Server 2013

Oryginalny numer artykułu KB:   2769337

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Po otwarciu Centrum administracyjnego programu Exchange (SKK) w środowisku programu Microsoft Exchange Server 2013.
  • Konfiguracja usługi SKK umożliwia korzystanie z ustawień regionalnych (język) używających formatu daty dd/mm/rrrr.
  • Można utworzyć regułę transportu, a następnie ustawić datę aktywacji lub datę dezaktywacji przy użyciu formatu daty "mm/dd/rrrr". Na przykład Data aktywacji jest ustawiana na "09/14/2012".
  • Użytkownik próbuje edytować regułę transportu.

W tym scenariuszu zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:

Błąd potwierdzenia: element DateTime elementu DateTimePicker nie może być nieprawidłową datą!

Uwaga

Ten problem uniemożliwia Edytowanie reguły transportu w centrum administracyjnym. Ten problem nie dotyczy jednak działania reguły transportu.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz przycisk OK w komunikacie ostrzegawczym, aby zignorować ostrzeżenie i otworzyć regułę transportu.
  2. Wyczyść opcje daty aktywacji i dezaktywacji daty, a następnie Zapisz regułę.
  3. Otwórz regułę transportu, a następnie zmień datę aktywacji lub datę dezaktywacji na poprawnie sformatowaną datę.