W programie Outlook nie można skonfigurować nowego profilu przy użyciu usługi wykrywania automatycznego programu Exchange dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online w usłudze Office 365

Problem

Podczas próby skonfigurowania nowego konta poczty dla usługi Office 365 za pomocą kreatora Dodaj nowe konto w programie Microsoft Outlook profil programu Outlook nie jest konfigurowany automatycznie. Ponadto jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie, gdy program Outlook próbuje skonfigurować ustawienia serwera dla Twojego profilu:

Szyfrowane połączenie z usługami poczty jest niedostępne.

Podczas przeprowadzania testów za pomocą narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

Autodiscover cannot process the given e-mail address. (Funkcja wykrywania automatycznego nie może przetworzyć danego adresu e-mail.) Only mailboxes and contacts are allowed. (Dozwolone są tylko skrzynki pocztowe i kontakty.)

Przyczyna

Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:

 • Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail na stronie Automatyczne konfigurowanie konta kreatora Dodaj nowe konto w programie Outlook.
 • Wymagane aktualizacje dla programu Outlook służące do automatycznego łączenia się z usługą Exchange Online nie są zainstalowane dla używanej wersji programu Outlook.
 • Rekord CNAME wykrywania automatycznego dla domeny nie istnieje lub nie jest skonfigurowany poprawnie.
 • W organizacji korzystającej z synchronizacji usługi Active Directory atrybuty mail, mailNickname, displayNameproxyAddresses nie są poprawnie skonfigurowane w przypadku synchronizowanego użytkownika w lokalnej usłudze Active Directory.

Uwaga

W tym artykule uwzględniono tylko programy Outlook 2016, Outlook 2013 i Exchange Online. Aby uzyskać pomoc dotyczącą łączenia się z usługą Exchange Online przy użyciu urządzenia mobilnego, zapoznaj się z artykułem Konfigurowanie i używanie usługi Office 365 na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą łączenia programu Outlook z usługą innej firmy, skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą poczty.

Rozwiązanie

Metoda 1. Uruchomienie Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365

Użyj opcji Potrzebuję pomocy przy konfigurowaniu poczty e-mail usługi Office 365 w diagnostyce Asystenta pomocy technicznej i odzyskiwania (SaRA). Kliknij przycisk Uruchom, gdy zostanie wyświetlony monit przez przeglądarkę.

Ta diagnostyka przeprowadza zautomatyzowaną kontrolę i zwraca możliwe rozwiązania, których można spróbować w celu naprawy wszelkich wykrytych problemów.

Metody dodatkowe

Jeśli używasz domeny niestandardowej

Jeśli metoda 1 nie umożliwi rozwiązania problemu, a używasz domeny niestandardowej z usługą Office 365, zastosuj następujące metody w kolejności, w której zostały wymienione. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu pierwszą metodą, przejdź do następnej.

Metoda 2. Uaktualnienie do najnowszej wersji programu Outlook

Najpierw upewnij się, że wprowadzono poprawny adres e-mail i hasło na stronie Automatyczne konfigurowanie konta kreatora Dodaj nowe konto w programie Outlook.

Jeśli używasz programu Outlook 2010 lub wcześniejszej wersji, uaktualnij do najnowszej wersji programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobieranie i instalowanie pakietu Office przy użyciu usługi Office 365 dla firm na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu programu Outlook dla usługi Office 365, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Uwaga

Jeśli ta metoda nie umożliwi rozwiązania problemu, należy przejść do metody 3.

Metoda 3. Upewnienie się, że rekord CNAME wykrywania automatycznego jest skonfigurowany poprawnie

Rekord CNAME wykrywania automatycznego musi istnieć i być skonfigurowany poprawnie. Zdecydowanie zaleca się skonfigurowanie wykrywania automatycznego programu Exchange w razie używania programu Outlook do łączenia się ze skrzynkami pocztowymi usługi Exchange Online. Konfigurowanie wykrywania automatycznego i innych pokrewnych rekordów DNS jest wymagane do łączności programu Outlook w usłudze Exchange Online. Administratorzy mogą używać kreatora rozwiązywania problemów z domenami w usłudze Office 365 lub narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer w celu potwierdzenia, że rekordy są skonfigurowane poprawnie.

Używanie kreatora rozwiązywania problemów z domenami w usłudze Office 365

Aby użyć kreatora rozwiązywania problemów z domenami w usłudze Office 365, wykonaj następujące czynności.

 1. Zaloguj się do portalu usługi Office 365 (https://portal.office.com) przy użyciu konta administratora.
 2. Kliknij pozycję Administrator, aby otworzyć Centrum administracyjne usługi Microsoft 365.
 3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Domeny, wybierz nazwę domeny stosowaną przez użytkownika, którego dotyczy problem, a następnie kliknij pozycję Rozwiąż problemy, aby uruchomić kreatora.

Używanie narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer

Aby użyć narzędzia Remote Connectivity Analyzer do przetestowania, czy wykrywanie automatyczne programu Exchange działa poprawnie, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce sieci Web przejdź do narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer w następującej witrynie sieci Web:

  Remote Connectivity Analyzer

 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza, a następnie kliknij przycisk Wykonaj test.

  Zrzut ekranu przedstawiający wprowadzanie poświadczeń testu

 3. Po zakończeniu testu określ, czy zakończył się on powodzeniem.

Metoda 4. Upewnienie się, że atrybuty użytkownika w usłudze Active Directory są skonfigurowane poprawnie

Możesz użyć polecenia cmdlet Get-RemoteMailbox celem określenia, czy poniższe atrybuty zostały poprawnie skonfigurowane dla użytkownika. Jeśli co najmniej jeden z tych atrybutów nie ma ustawionej wartości, występują typowe problemy. Poniżej znajdują się przykłady poprawnych atrybutów.

Atrybut Przykład
primarySMTPAddress ted@contoso.com
alias tomasz
displayName Tomasz Czarnecki
emailAddresses SMTP: ted@contoso.com X400:c=us;a= ;p=First Organization;o=Exchange;s=Bremer;g=Ted
remoteRoutingAddress ted@contoso.mail.onmicrosoft.com

Aby zaktualizować te atrybuty, możesz użyć polecenia cmdlet Set-RemoteMailbox.

Po ustawieniu poprawnych wartości dla tych atrybutów wymuś synchronizację katalogów, a następnie spróbuj skonfigurować konto e-mail danego użytkownika w programie Outlook.

Jeśli nie używasz domeny niestandardowej

Metoda 2. Użycie kreatora Dodaj nowe konto w programie Outlook.

Jeśli metoda 1 nie umożliwia rozwiązywania problemu i nie używasz domeny niestandardowej razem z usługą Office 365, możesz użyć kreatora Dodaj nowe konto w programie Outlook, aby skonfigurować profil programu Outlook przy użyciu domyślnego adresu e-mail opartego na domenie „onmicrosoft.com” skojarzonego ze skrzynkami pocztowymi usługi Exchange Online użytkowników podczas tworzenia konta w usłudze Office 365. Podczas używania kreatora Dodaj nowe konto w celu skonfigurowania nowego profilu poczty określa się hasło usługi Office 365 i domyślny adres e-mail usługi Office 365 w postaci <user>@<domain>.onmicrosoft.com (na przykład kim@contoso.onmicrosoft.com).

Ta metoda jest obsługiwana i działa w przypadku klientów, którzy być może nie planują posiadania własnej lub niestandardowej domeny. Ta metoda obsługuje również wykrywanie automatyczne. Jeśli lokalizacja serwera skrzynki pocztowej zmieni się, program Outlook zostanie odpowiednio zaktualizowany przy użyciu nowej lokalizacji serwera skrzynki pocztowej.

Więcej informacji

Firma Microsoft nie obsługuje ręcznego konfigurowania profilu w programie Outlook na potrzeby łączności ze skrzynkami pocztowymi w usłudze Exchange Online w usłudze Office 365. Firma Microsoft może jednak udzielić pomocy w zakresie innych zadań, takich jak konfigurowanie systemu DNS i rekordów wykrywania automatycznego (jak opisano w metodzie 2). Pozwala to skonfigurować konto przy użyciu obsługiwanych metod.

Informacje

W celu rozwiązania tego problemu przejdź do Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft dla usługi Office 365.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • 2555008 Jak rozwiązywać problemy z informacjami o czasie wolnym/zajętym we wdrożeniu hybrydowym lokalnego programu Exchange Server i usługi Exchange Online w usłudze Office 365

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.