Dodawanie warunku do przepływuAdd a condition to a flow

Ustal, że przepływ wykonuje co najmniej jedno zadanie, ale tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek.Specify that a flow performs one or more tasks only if a condition is true. Na przykład ustal, że otrzymasz wiadomość e-mail tylko wtedy, gdy tweet zawierający słowo kluczowe zostanie przesłany dalej co najmniej 10 razy.For example, specify that you'll get an email only if a tweet that contains a keyword is retweeted at least 10 times.

Wymagania wstępnePrerequisites

Dodawanie warunkuAdd a condition

 1. W usłudze Microsoft Flow wybierz pozycję Moje przepływy na górnym pasku nawigacji.In Microsoft Flow, select My flows in the top navigation bar.

  Jeśli jeszcze nie zalogowano się do usługi, trzeba wykonać tę czynność.You might need to sign in if you're not already signed in.

 2. Na liście przepływów wybierz jeden z utworzonych przepływów.In the list of flows, select one of the flows that you've created.

  W tym samouczku używany jest przykład z wyzwalaczem usługi Twitter i akcją programu SharePoint.This tutorial uses an example with a Twitter trigger and a SharePoint action.

 3. Wybierz pozycję Edytuj przepływ.Select Edit flow.

 4. W obszarze ostatniej akcji wybierz pozycję Nowy krok.Under the last action, select New step.

 5. Wybierz opcję Dodaj warunek.Select Add a condition.

  Przycisk warunku

 6. Na karcie Warunek w polu po lewej stronie wybierz pusty obszar.On the Condition card, select an empty area in box on the left.

  Zostanie otwarta lista Zawartość dynamiczna.The Dynamic content list opens.

 7. Wybierz parametr Liczba tweetów przesłanych dalej, aby dodać go do pola.Select the Retweet count parameter to add it to the box.

 8. W polu w środku karty Warunek wybierz pozycję jest większe lub równe.In the box in the middle of the Condition card, select is greater than or equal to.

 9. W polu po prawej stronie wprowadź wartość 10.In the box on the right, enter 10.

  Pole NAZWA OBIEKTU z parametrem

 10. Wybierz nagłówek akcji, której chcesz użyć w warunku (na przykład Utwórz element) i przeciągnij ją do pola poniżej tekstu Jeśli tak.Select the header of the action you want to use inside the condition (such as Create item) and drag it underneath the text that reads If yes.

  Po zwolnieniu przycisku myszy akcja zostanie przeniesiona do tego pola.When you release the cursor, the action moves into that box.

  Przeciąganie akcji

 11. Skonfiguruj akcję w wybrany sposób.Configure the action as necessary.

 12. Zapisz przepływ.Save the flow.

Edytowanie w trybie zaawansowanymEdit in advanced mode

Możesz również wybrać pozycję Edytuj w trybie zaawansowanym, aby utworzyć bardziej zaawansowane warunki.You can also select Edit in advanced mode to write more advanced conditions. W trybie zaawansowanym możesz użyć dowolnego wyrażenia z języka definicji programu Workflow.You can use any expression from the Workflow definition language in advanced mode. Dowiedz się więcej na temat wszystkich dostępnych wyrażeń.Learn about all available expressions.

Następne krokiNext steps

Dowiedz się, jak używać wyrażeń w warunkach w trybie zaawansowanym.Learn how to use expressions in conditions in advanced mode.