Zarządzanie lokalnymi bramami danych w usłudze Microsoft FlowManage an on-premises data gateway in Microsoft Flow

Zainstaluj lokalną bramę danych i zarządzaj nią, aby bezpiecznie zintegrować różne aplikacje oparte na chmurze z danymi i aplikacjami lokalnymi w usłudze Microsoft Flow.Install and manage an on-premises data gateway to securely integrate a variety of cloud-based apps with your on-premises data and apps through Microsoft Flow.

Bramy pozwalają łączyć się z danymi lokalnymi przez te połączenia:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • Apache ImpalaApache Impala
 • Utworzone przez użytkownika łączniki niestandardoweCustom connectors that you create
 • DB2DB2
 • System plikówFile System
 • HTTP z usługą Azure ADHttp with Azure AD
 • InformixInformix
 • MySQLMySQL
 • Oracle DatabaseOracle Database
 • PostgreSQLPostgreSQL
 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • Teradata (wersja zapoznawcza)Teradata (Preview)

Ważne

Bramy danych programu Microsoft SharePoint obsługują teraz zarówno ruch HTTP, jak i HTTPS.Microsoft SharePoint data gateways now support both HTTP and HTTPS traffic.

Wymagania wstępnePrerequisites

 • Nazwa użytkownika i hasło, których użyto w celu zarejestrowania się w usłudze Microsoft Flow.The user name and password that you used to sign up for Microsoft Flow.

 • Uprawnienia administracyjne dotyczące bramy.Administrative permissions on a gateway.

  Te uprawnienia są przyznawane domyślnie dla każdej instalowanej bramy.You have these permissions by default for each gateway that you install. Ponadto administrator innej bramy może nadać użytkownikowi te uprawnienia w odniesieniu do danej bramy.Also, an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.

 • Licencja obsługująca bramy.A license that supports gateways. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Łączność” na stronie z cennikiem.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.

Uwaga

Możesz utworzyć bramę oraz połączenie lokalne tylko w środowisku domyślnym.You can create a gateway and an on-premises connection only in your default environment.

Instalowanie bramyInstall a gateway

 1. Pobierz Kreatora instalacji bramy.Download the gateway-installation wizard.

 2. Uruchom tego kreatora, podając te same poświadczenia, których użyto do zalogowania się w usłudze Microsoft Flow.Run the wizard and provide the same credentials with which you signed into Microsoft Flow.

  Po pomyślnym zarejestrowaniu i skonfigurowaniu bramy będzie ona widoczna na liście Bramy w usłudze Microsoft Flow.After you register and configure your gateway successfully, it shows up in the Gateways list in Microsoft Flow.

Wyświetlanie bramView your gateways

W prawym górnym rogu witryny Microsoft Flow wybierz ikonę koła zębatego, a następnie opcję Bramy.In the upper-right corner of the Microsoft Flow website, select the gear icon, and then select Gateways.

Brama objęta zarządzaniem

Uwaga

Jeśli utworzono lub uzyskano dostęp do bramy w usłudze PowerApps, brama ta pojawi się na liście Moje bramy w usłudze Microsoft Flow.If you created or were given access to a gateway in PowerApps, that gateway appears in the My gateways list in Microsoft Flow.

Tworzenie klastrów dla bramCluster your gateways

Możesz utworzyć klastry o wysokiej dostępności na potrzeby instalacji lokalnych bram danych, aby uniknąć pojedynczych punktów awarii podczas uzyskiwania dostępu do lokalnych zasobów danych.You can create high availability clusters of on-premises data gateway installations to avoid single points of failure in accessing on-premises data resources.

Domyślnie usługa Microsoft Flow używa bramy podstawowej w klastrze.By default, Microsoft Flow uses the primary gateway in the cluster. Jeśli brama podstawowa jest niedostępna, usługa przełącza się do kolejnej bramy w klastrze itd.If the primary gateway isn't available, the service switches to the next gateway in the cluster, and so on.

Po skonfigurowaniu klastra bramy możesz zezwolić na dystrybuowanie ruchu między wszystkimi bramami w klastrze.Once you've set up a gateway cluster, you can allow traffic to be distributed across all gateways in the cluster.

Wykonaj następujące kroki w celu dystrybuowania ruchu w obrębie bram:Follow these steps to distribute your traffic across your gateways:

 1. Wybierz pozycję Dane na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.Select Data on the navigation bar on the left side.
 2. Wybierz pozycję Bramy.Select Gateways.
 3. Wybierz dowolne bramy.Select any of your gateways.
 4. Wybierz pozycję Dystrybuuj żądania na wszystkie aktywne bramy w tym klastrze.Select Distribute requests across all active gateways in this cluster.
 5. Wybierz pozycję Zastosuj, aby zapisać zmiany.Select Apply to save your changes.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis bram.For more information, see Understand gateways.