Dodawanie wielu akcji i opcji zaawansowanych do przepływuAdd multiple actions and advanced options to a flow

Dostosuj przepływ, dodając jedną lub więcej opcji zaawansowanych i wiele akcji dla tego samego wyzwalacza.Customize a flow by adding one or more advanced options and multiple actions for the same trigger. Możesz na przykład dodać opcję zaawansowaną, która wysyła wiadomość e-mail, nadając jej wysoki priorytet.For example, add an advanced option that sends an email message as high priority. Oprócz wysyłania wiadomości e-mail po dodaniu elementu do listy programu SharePoint, możesz też utworzyć plik zawierający te same informacje w usłudze Dropbox.In addition to sending mail when an item is added to a SharePoint list, create a file in Dropbox that contains the same information.

Wymagania wstępnePrerequisites

Dodawanie kolejnej akcjiAdd another action

W tej procedurze do środka przepływu zostanie dodana akcja.In this procedure, you'll add an action in the middle of the flow. Ta akcja spowoduje zapisanie pliku w usłudze Dropbox, archiwizując element na liście.This action will save a file in your Dropbox, archiving the item in the list.

 1. W witrynie flow.microsoft.com wybierz pozycję Moje przepływy na górnym pasku nawigacji.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar.

 2. Na liście przepływów wybierz ten, który chcesz edytować.In the list of flows, select the flow that you want to edit.

 3. Wybierz pozycję Nowy krok, a następnie wybierz pozycję Dodaj akcję.Select New step, and then select Add an action.

  Zwinięte dodawanie

 4. Na liście dostępnych akcji wyszukaj pozycję Utwórz plik, a następnie wybierz pozycję Dropbox — Utwórz plik.In the list of possible actions, search for Create file, and then select Dropbox - Create file.

  wyszukiwanie pozycji utwórz plik

 5. Jeśli wyświetli się monit, wprowadź swoje poświadczenia usługi Dropbox.If prompted, provide your Dropbox credentials.

 6. Wybierz ikonę folderu po prawej stronie pola Ścieżka folderu.Select the folder icon on the right side of the Folder path box.

 7. Znajdź, a następnie wybierz folder, w którym chcesz umieścić nowy plik.Find and then select the folder in which you want to place the new file.

  wyszukiwanie pozycji utwórz plik

 8. Wprowadź nazwę nowego pliku w polu Nazwa pliku.Enter the name of the new file into the File name box. Pamiętaj o dodaniu do nazwy pliku rozszerzenia, takiego jak „.txt”.Be sure to append an extension, such as ".txt", to the file name. W tym przypadku użyjemy w nazwie pliku wartości Identyfikator tweetu w celu zapewnienia unikatowości plików.Here, let's use the TweetId in the file's name to ensure uniqueness of the files. Może być konieczne wybranie pozycji Zobacz więcej, aby znaleźć token Identyfikator tweetu.You may have to select See more to find the TweetId token.

 9. Dodaj tekst, który powinien znaleźć się w pliku, wpisując go w polu Zawartość pliku.Add the text that you want the file to contain by typing into the File content box. W polu Zawartość pliku możesz też dodać tokeny.You can also add tokens into the File content box.

  nazwa pliku i zawartość

  Ważne

  Jeśli nadasz plikowi nazwę, którą ma już istniejący plik (w wybranym folderze), ten istniejący plik zostanie zastąpiony.If you give the file a name that matches an existing file's name (in the selected folder), the existing file will be overwritten.

 10. Wybierz pozycję Aktualizuj przepływ, która znajduje się w menu w górnej części ekranu.Select Update flow, which is located on the menu at the top of the screen.

 11. Wyślij tweet zawierający określone przez Ciebie słowo kluczowe.Send a tweet that contains the keyword you specified.

  W ciągu minuty na Twoim koncie Dropbox zostanie utworzony plik.Within a minute, a file is created in your Dropbox account.

Zmiana kolejności lub usuwanie akcjiReorder or delete an action

 • Aby otrzymać wiadomość e-mail po utworzeniu pliku w usłudze Dropbox, przeciągając pasek tytułu, przenieś akcję dotyczącą usługi Dropbox powyżej akcji dotyczącej wiadomości e-mail.To receive email after the file is created in Dropbox, move the Dropbox action by dragging its title bar above the email action. Upuść ją nad strzałką znajdującą się między wyzwalaczem (Po wysłaniu nowego tweetu) a akcją dotyczącą wiadomości e-mail.Release the Dropbox action over the arrow between the trigger (When a new tweet is posted) and the email action. (Kursor wskaże, że akcja jest umieszczona poprawnie).(The cursor indicates whether the action is positioned correctly.)

  Uwaga

  Nie można przenieść danego kroku przed inny, jeśli są używane jakiekolwiek dane wyjściowe z tego kroku.You can't move a step before another if you're using any outputs from that step.

  Usuwanie menu

 • Aby usunąć akcję, wybierz symbol wielokropka (...) obok prawej krawędzi paska tytułu akcji, którą chcesz usunąć, wybierz polecenie Usuń, a następnie wybierz pozycję OK.To delete an action, select the ellipsis (...) near the right edge of the title bar for the action you want to delete, select Delete, and then select OK.

  Usuwanie menu

  Uwaga: Nie można usunąć danej akcji, jeśli jakiekolwiek dane wyjściowe z tej akcji są używane w dowolnym miejscu przepływu.Note: You can't delete an action if you're using any outputs from it anywhere in the flow. Najpierw należy usunąć te dane wyjściowe z pól, a następnie można usunąć akcję.First, remove those outputs from the fields, and then you can delete the action.

Dodawanie opcji zaawansowanychAdd advanced options

Rozpocznij przy użyciu przepływu, który zawiera akcję Wyślij wiadomość e-mail.Start with a flow that has a Send an email action.

 1. Wybierz pozycję Pokaż opcje zaawansowane, która znajduje się w dolnej części karty Wyślij wiadomość e-mail.Select Show advanced options, which is located at the bottom of the Send an email card.

  Zostaną wyświetlone opcje zaawansowane wysyłania wiadomości e-mail.You'll then see the advanced options for sending an email.

  Wyzwalacze programu SharePoint

 2. Na liście Ważność wybierz pozycję Wysoka, a następnie wybierz pozycję Ukryj opcje zaawansowane, aby ukryć opcje zaawansowane.Select High from the Importance list, and then select Hide advanced options to hide the advanced options.

 3. Wybierz pozycję Aktualizuj przepływ, która znajduje się w menu w górnej części ekranu.Select Update flow, which is located on the menu at the top of the screen.

  Ta czynność spowoduje zapisanie zmian.This step saves your changes.