Funkcje ułatwień dostępu usługi Microsoft IntuneAccessibility Features of Microsoft Intune

Oprócz funkcji i narzędzi ułatwień dostępu w systemie Microsoft Windows pomocne są również następujące funkcje dla osób niepełnosprawnych dostępne w samej usłudze Microsoft Intune: Używanie skrótów klawiaturowychIn addition to accessibility features and tools in Microsoft Windows, the following features make Microsoft Intune more accessible for people with disabilities: Using keyboard shortcuts

Uwaga

Informacje w tej części mogą dotyczyć tylko użytkowników licencjonujących produkty firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych.The information in this section may apply only to users who license Microsoft products in the United States. Jeśli ten produkt został uzyskany poza Stanami Zjednoczonymi, listę numerów telefonów i adresów pomocy technicznej Microsoft możesz znaleźć na karcie informacji o przedstawicielstwach dołączonej do pakietu oprogramowania lub w witrynie internetowej Microsoft Accessibility (Ułatwienia dostępu Microsoft).If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for a list of Microsoft support services telephone numbers and addresses. Aby dowiedzieć się, czy typ produktów i usług opisanych w tej części jest dostępny w Twoim rejonie, możesz skontaktować się ze swoim przedstawicielem.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services described in this section are available in your area. Informacje na temat ułatwień dostępu są dostępne w innych językach łącznie z japońskim i francuskim.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.

Używanie skrótów klawiaturowychUsing Keyboard Shortcuts

Wymagana czynnośćTo do this Użyj tego skrótu klawiaturowegoUse this keyboard shortcut
Przeniesienie zaznaczenia w górę lub w dół o jeden element.Move the selection up or down one item. Strzałka w górę i strzałka w dółUp and down arrow
Przeniesienie zaznaczenia w lewo lub w prawo o jeden element.Move the selection left or right one item. Strzałka w lewo i strzałka w prawoLeft and right arrow
Przejście do poprzedniego wiersza.Move to the previous row Strzałka w lewo z poziomu pierwszego elementu w bieżącym wierszuLeft arrow from the first item in the current row
Przejście do następnego wiersza.Move to the next row Strzałka w prawo z poziomu ostatniego elementu w bieżącym wierszuRight arrow from the last item in the current row
Przełączenie stanu obecnie wybranego elementu.Toggle the state of the currently selected item SpacjaSpacebar
Uaktywnienie obecnie wybranego elementu.Activate the currently selected item EnterEnter
Przeniesienie fokusu wprowadzania do następnej kontrolki na karcie.Move the input focus to the next control in the tab order TabTab
Otwarcie listy rozwijanej w menu.Open the drop down list in a menu Alt + strzałka w dółAlt + down arrow
Zwinięcie listy w menu.Collapse the list in a menu Alt + strzałka w góręAlt + up arrow
Przejście do następnej grupy aplikacji.Move to the next application group Strzałka w góręUp arrow
Wyświetlenie akcji dla wybranego urządzenia.Display the actions for a selected device Strzałka w prawoRight arrow

Uwaga

W portalach usługi Microsoft Intune można nawigować przy użyciu standardowych skrótów klawiaturowych programu Internet Explorer.Microsoft Intune portals are navigable using the standard Internet Explorer keyboard shortcuts.