Produkty i usługi firmy Microsoft związane z ułatwieniami dostępuAccessibility Products and Services from Microsoft

Firma Microsoft dba o to, aby każdy mógł łatwiej korzystać z jej produktów i usług.Microsoft is committed to making its products and services easier for everyone to use. Poniższe rozdziały zawierają informacje o funkcjach, produktach i usługach powodujących, że system Microsoft® Windows® jest bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych:The following sections provide information about the features, products, and services that make Microsoft® Windows® more accessible for people with disabilities:

  • Funkcje ułatwień dostępu systemu WindowsAccessibility Features of Windows

  • Dokumentacja w formatach alternatywnychDocumentation in Alternative Formats

  • Obsługa klienta dla osób z wadami słuchuCustomer Service for People with Hearing Impairments

  • Aby uzyskać więcej informacjiFor More Information

Note

Informacje w tej części mogą dotyczyć tylko użytkowników licencjonujących produkty firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych.The information in this section may apply only to users who license Microsoft products in the United States. Jeśli ten produkt został uzyskany poza Stanami Zjednoczonymi, listę numerów telefonów i adresów pomocy technicznej Microsoft możesz znaleźć na karcie informacji o przedstawicielstwach dołączonej do pakietu oprogramowania lub w witrynie internetowej Microsoft Accessibility (Ułatwienia dostępu Microsoft).If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for a list of Microsoft support services telephone numbers and addresses. Aby dowiedzieć się, czy typ produktów i usług opisanych w tej części jest dostępny w Twoim rejonie, możesz skontaktować się ze swoim przedstawicielem.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services described in this section are available in your area. Informacje na temat ułatwień dostępu są dostępne w innych językach łącznie z japońskim i francuskim.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.

Funkcje ułatwień dostępu systemu WindowsAccessibility features of Windows

System operacyjny Windows ma wiele wbudowanych funkcji ułatwień dostępu przydatnych dla osób, które mają trudności z pisaniem na klawiaturze lub używaniem myszy, są niewidome lub mają słaby wzrok, są głuche lub niedosłyszące.The Windows operating system has many built-in accessibility features that are useful for individuals who have difficulty typing or using a mouse, are blind or have low vision, or who are deaf or hard-of-hearing. Te funkcje są instalowane podczas konfiguracji.The features are installed during Setup. Dodatkowe informacje o tych funkcjach możesz znaleźć w Pomocy systemu Windows oraz w witrynie internetowej Microsoft Accessibility (Ułatwienia dostępu Microsoft).For more information about these features, see Help in Windows and the Microsoft Accessibility website.

Bezpłatne samouczki krok po krokuFree step-by-step tutorials

Firma Microsoft oferuje szereg samouczków krok po kroku zawierających szczegółowe procedury dostosowywania opcji i ustawień ułatwień dostępu komputera.Microsoft offers a series of step-by-step tutorials that provide detailed procedures for adjusting the accessibility options and settings on your computer. Te informacje są przedstawione w formacie równoległym, co umożliwia nauczenie się obsługi myszy, klawiatury lub ich obu razem.This information is presented in a side-by-side format so that you can learn how to use the mouse, the keyboard, or a combination of both. Samouczki krok po kroku dotyczące produktów Microsoft możesz znaleźć w witrynie internetowej Microsoft Accessibility (Ułatwienia dostępu Microsoft).To find step-by-step tutorials for Microsoft products, see the Microsoft Accessibility website.

Produkty technologii pomocniczej dla systemu WindowsAssistive technology products for Windows

Dostępny jest cały szereg produktów technologii pomocniczej, które ułatwiają używanie komputera przez osoby niepełnosprawne.A wide variety of assistive technology products are available to make computers easier to use for people with disabilities. Możesz przeszukać wykaz produktów związanych z ułatwianiem dostępu działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows w witrynie internetowej Microsoft Accessibility (Ułatwienia dostępu Microsoft).You can search a catalog of assistive technology products that run on Windows at the Microsoft Accessibility website. Jeśli używasz technologii pomocniczej, pamiętaj o skontaktowaniu się z dostawcą technologii pomocniczej przed uaktualnieniem oprogramowania lub sprzętu w celu sprawdzenia ewentualnych problemów ze zgodnością.If you use assistive technology, be sure to contact your assistive technology vendor before you upgrade your software or hardware to check for possible compatibility issues.

Dokumentacja w formatach alternatywnychDocumentation in alternative formats

Jeśli masz kłopot z czytaniem lub posługiwaniem się materiałami drukowanymi, dokumentację wielu produktów firmy Microsoft możesz uzyskać w bardziej dostępnych formatach.If you have difficulty reading or handling printed materials, you can obtain the documentation for many Microsoft products in more accessible formats. Możesz wyświetlić indeks przystępnej dokumentacji produktów w witrynie internetowej Microsoft Accessibility (Ułatwienia dostępu Microsoft).You can view an index of accessible product documentation on the Microsoft Accessibility website. Ponadto dodatkowe publikacje firmy Microsoft możesz uzyskać w firmie Learning Ally (wcześniej Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.).In addition, you can obtain additional Microsoft publications from Learning Ally (formerly Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.). Firma Learning Ally rozpowszechnia te dokumenty do zarejestrowanych, uprawnionych użytkowników usługi rozpowszechniania.Learning Ally distributes these documents to registered, eligible members of their distribution service. Aby uzyskać informacje o dostępności dokumentacji produktu firmy Microsoft i książek wydawnictwa Microsoft Press, skontaktuj się z:For information about the availability of Microsoft product documentation and books from Microsoft Press, contact:

Learning Ally (wcześniej Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.)Learning Ally (formerly Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.)

20 Roszel Road20 Roszel Road

Princeton, NJ 08540Princeton, NJ 08540

Numer telefonu ze Stanów Zjednoczonych: (800) 221-4792Telephone number from within the United States: (800) 221-4792

Numer telefonu poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą: (609) 452-0606Telephone number from outside the United States and Canada: (609) 452-0606

Faks: (609) 987-8116Fax: (609) 987-8116

Witryna internetowa Learning AllyLearning Ally website

Adresy sieci Web mogą ulec zmianie, więc może nie istnieć możliwość połączenia się z witryną lub witrynami sieci Web, które zostały tu wymienione.Web addresses can change, so you might be unable to connect to the website or sites mentioned here.

Obsługa klienta dla osób z wadami słuchuCustomer Service for people with hearing impairments

Jeśli nie słyszysz lub niedosłyszysz, pełny dostęp do produktu i działu obsługi klienta firmy Microsoft możesz uzyskać za pomocą usługi telefonu tekstowego (TTY/TDD):If you are deaf or hard-of-hearing, complete access to Microsoft product and customer services is available through a text telephone (TTY/TDD) service:

  • W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Centrum informacji o sprzedaży firmy Microsoft pod numerem telefonu (800) 892-5234 w godzinach od 06:30 do 17:30 czasu pacyficznego od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt.For customer service, contact Microsoft Sales Information Center at (800) 892-5234 between 6:30 AM and 5:30 PM Pacific Time, Monday through Friday, excluding holidays.

  • W celu uzyskania pomocy technicznej w Stanach Zjednoczonych należy skontaktować się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft pod numerem telefonu (800) 892-5234 w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt.For technical assistance in the United States, contact Microsoft Product Support Services at (800) 892-5234 between 6:00 AM and 6:00 PM Pacific Time, Monday through Friday, excluding holidays. W Kanadzie należy wybrać numer (905) 568-9641 w godzinach od 8:00 do 20:00 czasu wschodniego od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt.In Canada, dial (905) 568-9641 between 8:00 AM and 8:00 PM Eastern Time, Monday through Friday, excluding holidays.

Usług pomocniczych firmy Microsoft dotyczą ceny, warunki i zasady obowiązujące w chwili użycia usługi.Microsoft Support Services are subject to the prices, terms, and conditions in place at the time the service is used.

Więcej informacjiFor more information

Dodatkowe informacje o tym, jak przystępna technika komputerowa pomaga w polepszaniu życia osób niepełnosprawnych, możesz uzyskać w witrynie internetowej Microsoft Accessibility (Ułatwienia dostępu Microsoft).For more information about how accessible technology for computers helps to improve the lives of people with disabilities, see the Microsoft Accessibility website.